اثر اتفن بر سهولت برداشت محصول بادام و کارایی آن در تأخیر گل دهی

حمید معین راد

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1388، ، صفحه 65-74

چکیده
  این پژوهش روی درختان بادام شش ساله رقم شاهرود شماره 18 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی طی سال های 83-1381 انجام شد. در سال 1381 اتفن با غلظت‌های صفر تا 600 میلی‌گرم در لیتر و در سال 1382 با غلظت‌های صفر تا 900 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب 15 و 20 روز قبل از زمان برداشت، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار روی درختان انتخابی محلول پاشی شد. علاوه ...  بیشتر