نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

3 استادیار، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22059/jci.2023.343045.2708

چکیده

برای بررسی اثر نیتروکسین و ورمیکمپوست بر خصوصیات کیفی و عملکردی تمشک سیاه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در بسترهای گلدانی انجام شد. فاکتور اول میزان درصد کود ورمیکمپوست در پنج سطح (0، 10، 20، 30 و 40) و فاکتور دوم سطح تلقیح و عدم تلقیح با نیتروکسین (Ni) بود. نتایج نشان داد که تیمارها اثر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشتند. بالاترین وزن میوه، تعداد میوه و عملکرد در ورمیکمپوست 20 درصد مشاهده شد. بیشترین طول میوه (62/1 سانتیمتر) در ورمیکمپوست 10 درصد و تلقیح نیتروکسین بدست آمد. بیشترین قطر میوه در ورمیکمپوست 30 درصد حاصل گردید. همچنین در پارامترهای بیوشیمیایی کاربرد ورمیکمپوست 10 درصد بیشترین مواد جامد محلول و شاخص طعم را به دنبال داشت. بیشترین مقدار آنتوسیانین در تیمارهای ورمیکمپوست 20 و 30 درصد به ترتیب به میزان 551 و 563 (میلی گرم بر لیتر آب میوه) حاصل گردید. کاربرد نیتروکسین به همراه ورمیکمپوست 30 درصد بیشترین ویتامین ث را به همراه داشت. بهطور کلی نتایج نشان داد که کاربرد ورمیکمپوست در سطوح 20 تا 30 درصد بهترین اثر را بر صفات کمی و کیفی تمشک سیاه داشته و نیتروکسین نیز میتواند اثر منفی مقادیر بالای ورمیکمپوست را کاهش داده و موجب افزایش اثر ورمیکمپوست بر گیاه تمشک شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of soil application of nitroxin and vermicompost on morphological and biochemical traits of blackberry (Rubus sp.)

نویسندگان [English]

  • Roya Mousavi 1
  • Vida Chalavi 2
  • Kamran Ghasemi 3
  • Mehdi Hadadinejad 3

1 Master student, , Horticulture Department, Faculty of Crop Sciences,, Sari agricultural sciences and natural resource university

2 Associate professor, Horticulture Department, Faculty of Crop Sciences,, Sari agricultural sciences and natural resource university

3 Assistant professor, Horticulture Department, Faculty of Crop Sciences,, Sari agricultural sciences and natural resource university

چکیده [English]

To investigate the effect of nitroxin and vermicompost on the qualitative and functional characteristics of blackberry, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications in pots. The first factor was the percentage of vermicompost at five levels (0, 10, 20, 30 and 40) and the second factor was the level of inoculation and non-inoculation with nitroxin (Ni). The results showed that the treatments had a significant effect on the studied traits. The highest fruit weight, number of fruits, and yield was observed in 20% vermicompost. Maximum fruit length (1.62 cm) obtained in 10% vermicompost and nitroxin inoculation. The highest fruit diameter was obtained in 30% vermicompost. Also, in biochemical parameters, the application of 10% vermicompost produced the most soluble solids and flavor index. The highest amount of anthocyanin at 551 and 563 (mg/L fruit juice) was obtained respectably in 20 and 30% vermicompost treatments. Application of nitroxin along with vermicompost yielded 30% of the most vitamin C. In general, the results showed that the application of vermicompost at levels of 20 to 30% has the best effect on the quantitative and qualitative traits of blackberry and nitroxin can reduce the negative effect of high vermicompost and increase the effect of vermicompost on the blackberry plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Combined use
  • Fruit size
  • Vitamin C
  • Yield