نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه صنعتی ، شاهرود، ایران.

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه صنعتی ، شاهرود، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه شاهرود، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی کشاورزی، همزیستی میکوریزایی، باکتری های محرک

4 دانشیار،گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

10.22059/jci.2022.342656.2704

چکیده

به منظور بررسی آب مغناطیسی و سوپرجاذب بر برخی صفات مورفوفیزیولوژی و عملکرد زیره سبز(Cuminum cyminum L.)تحت رژیم کم آبیاری، آزمایشی در سال زراعی 1400-1399 در مزارع پژوهشی زیر نظر دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در دو منطقه راهنجان و گرمن از توابع شهرستان شاهرود به ‌‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار نوع آب آبیاری در دوسطح (معمولی و مغناطیسی) و‌ مکان (راهنجان،گرمن) با شرایط اقلیمی و ارتفاع از سطح دریای متفاوت بعنوان فاکتور اصلی و تیمار سوپرجاذب در سه سطح (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. در تمام تیمارها، آبیاری براساس 100 درصد نیاز آبی گیاه اعمال شد. نتایج نشان داد مکان، نوع آبیاری و غلظت‌های مختلف سوپر جاذب تاثیر معنی‌‌داری روی خصوصیات رشدی زیره سبز داشتند. بیشترین ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک بوته، درصد اسانس و پروتئین در منطقه راهنجان با استفاده از سوپرجاذب غلظت 100 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. در منطقه راهنجان بدلیل شرایط اقلیمی و میانگین دمای سالانه بالاتر و تیمار 100 و 200 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب و کاربرد آب مغناطیسی، بیشترین مقدار ارتفاع بوته، درصد اسانس و پروتئین، کربوهیدرات‌های محلول مشاهده گردید. با توجه به نتابج حاصله، اغلب صفات در منطقه راهنجان دارای مقادیر بیشتری نسبت به منطقه گرمن بود و کشت گیاه در منطقه راهنجان اقتصادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of some morphological and physiological characteristics of cumin (Cuminum cyminum L.) by using of magnetic water and superabsorbent under low irrigation regime

نویسندگان [English]

  • ali ashori 1
  • Manoochehr Gholipoor 2
  • Ahmad Gholami 3
  • Hamid Abbasdokht 4

1 PhD. Student of Agroecology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

4 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

چکیده [English]

Evaluation of some morphological and physiological characteristics of cumin by using of magnetic water and superabsorbent under low irrigation regime

In order to investigate magnetic and superabsorbent water on some morphophysiological traits and yield of cumin (Cuminum cyminum L.) under low irrigation regime, an experiment was conducted in research farms under the supervision of Shahroud University of Technology Faculty of Agriculture in Rahnjan and German districts of Shahroud city. It was done in a randomized complete block design with three replications.Irrigation water (normal and magnetic) and location (Rahanjan, German) was considered as the main factor and superabsorbent treatment (0, 100 and 200 kg / ha) was considered as a secondary factor.In all treatments, irrigation was applied based on 50% of plant water requirement. The results showed that location, type of irrigation and different concentrations of superabsorbent had a significant effect on the growth and physiological characteristics of cumin.The highest plant height, fresh and dry weight of the plant was observed in Rahanjan area using a superabsorbent concentration of 100 kg / ha. Due to climatic conditions and higher annual average temperature and treatment of 100 and 200 kg per hectare of superabsorbent and work on magnetic water, the highest amount of plant height, percentage of essential oil and protein, and soluble carbohydrates were observed. According to the results, most of the traits in Rahanjan region had higher values than German region. And plant cultivation in Rahnjan region is economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cumin
  • essential oil
  • location
  • low irrigation protein
  • yield