نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

10.22059/jci.2022.292101.2292

چکیده

به‎منظور بررسی تأثیر کبالت، مولیبدن و نیتروژن بر رشد لوبیا چیتی در کشت بدون‎خاک، آزمایشی گلدانی به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 36 تیمار و در سه تکرار در سال زراعی 95-1394 در تیر ماه و در دمای C˚25 و شدت نور 40000 لوکس در گلخانه دانشگاه زنجان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح نیتروژن (50، 100، 150 و mg/l 200)، سه سطح مولیبدن (067/0، 2/0 و mg/l 6/0) و سه سطح کبالت (006/0، 06/0 و mg/l 3/0) بودند. سطوح فاکتورهای مورد آزمایش از طریق افزودن مقادیر مختلف نمک‎های نیترات آمونیوم، مولیبدات آمونیوم و کلرید کبالت به محلول غذایی پایه، تهیه گردیدند. نتایج صفات موفولوژیکی نشان دادند که در تیمار N100Mo0.6Co0.06 بیش‎ترین وزن خشک غلاف به‎دست آمد که حداکثر اخلافی برابر با 9/47 درصد با سایر تیمارها داشت. بیش‎ترین وزن خشک بوته نیز از تیمار N150Mo0.6Co0.006 به‎دست آمد. بیش‎ترین وزن خشک ریشه در تیمارهای N150Mo0.6 و N150Co0.3 به‎دست آمد. همین‎طور بیش‎ترین تعداد غلاف نیز در تیمارهای N150Mo0.6، N100Co0.3 و Mo0.6Co0.3 به‌دست آمد. بررسی‎ صفات فیزیولوژیکی هم نشان دادند که بیش‎ترین غلظت نیتروژن، مولیبدن و کبالت به‎ترتیب از تیمارهای N200Mo0.6Co0.3، N150Mo0.6Co0.3 و N150Mo0.067Co0.006 حاصل شد. در کل می‎توان اظهار داشت که کاربرد تیمار N100Mo0.6Co0.06 می‎تواند بر وزن خشک غلاف که اندامی بارده و اقتصادی است تأثیر مثبتی گذاشته و عملکرد لوبیا چیتی (رقم تلاش) را ارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Cobalt, Molybdenum, and Nitrogen on morphophysiological characteristics of Phaseolus vulgaris in soilless culture

نویسندگان [English]

  • Nader Khadem Moghadam Igdelou
  • Ahmad Golchin
  • Khadije Farhadi

Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

In order to study the effect of Cobalt, Molybdenum, and Nitrogen on the growth of Phaseolus vulgaris in soilless culture, a pot experiment was conducted in 2015-16 and in July, at 25˚C and light intensity of 40,000 lux as a factorial based on a CRD with 36 treatments and three replications in the greenhouse of Zanjan University. The test factors consisted of four levels of Nitrogen (50, 100, 150, and 200 mg/l), three levels of Molybdenum (0.067, 0.2, and 0.6 mg/l) and, three levels of Cobalt (0.006, 0.06, and 0.3 mg/l). Factor levels were prepared by adding ammonium nitrate, ammonium molybdate, and cobalt chloride to a stock solution. Results of morphological traits showed that the highest pod dry weight was obtained in N100Mo0.6Co0.06 treatment which had a maximum difference of 47.9% with other treatments. The highest dry weight of shoots was obtained from N150Mo0.6Co0.006 treatment and the highest root dry weight was obtained from N150Mo0.6 and N150Co0.3 treatments. Also, the highest number of pods was obtained in N150Mo0.6, N100Co0.3 and Mo0.6Co0.3 treatments with values of 235.2, 266.4, and 220.8 g/pot, respectively. Investigation of physiological traits showed that the highest concentrations of Nitrogen, Molybdenum, and Cobalt were obtained from N200Mo0.6Co0.3, N150Mo0.6Co0.3, and N150Mo0.067Co0.006 treatments, respectively. Overall, it can be stated that the application of N100Mo0.6Co0.06 treatment can positively affect the dry weight of pods, which are economically productive and improve the performance of P. vulgaris (Talash cultivar).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse
  • nutrient solution
  • pod weight
  • Talash cultivar
  • yield