نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ایران.

2 استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ایران.

3 دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ایران

10.22059/jci.2022.342810.2706

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی علف‌کش‌های باکتریایی و عصاره آبی گیاهان بر خصوصیات مورفولوژیک و نشاسته علف هرز سوروف و برنج،آزمایشی به‌صورت اسپلیت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در زمین زراعی در شهرستان آمل در دو سال زراعی 97-1396 و 98-1397 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل محلول‌پاشی عصاره آبی گیاهان و سورفاکتانت سورگوم، کلم بروکلی، گزنه، اوکالیپتوس، آقطی، باکتری Streptomyces sp-albos حاوی thaxtomin، باکتری Xanthomonas campestris و شاهد به عنوان عامل اصلی، غلظت عصاره در سطوح صفر، 5، 10 و 15 در هزار بعنوان عامل فرعی و گونه‌های گیاهی برنج رقم طارم و علف هرز سوروف بعنوان عامل فرعی فرعی بود. با محلول‌پاشی عصاره‌ها عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک سوروف کاهش و درصد نشاسته دانه افزایش پیدا کرد. عملکرد دانه برنج در کاربرد 5 در هزار عصاره کلم بروکلی و 5 در هزار Streptomyces sp-albos تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشت. با افزایش غلظت عصاره نیز، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک برنج و سوروف کاهش بیشتری را نشان دادند، بیشترین تأثیر در 15 در هزار عصاره به‌دست آمد. در برنج عملکرد بیولوژیک در عصاره‌های سورگوم، کلم بروکلی، اوکالیپتوس و Streptomyces sp-albos با شاهد در یک گروه آماری قرار داشتند. کم‌ترین عملکرد دانه در برنج به میزان 16/3 تن در هکتار مربوط به عصاره آقطی و در سوروف به میزان 68/0 و 61/0 تن در هکتار مربوط به عصاره گزنه و آقطی بود. با توجه به نتایج به دست آمده، دگرآسیبی و عوامل بیماری‌زای گیاهی می‏‌توانند از راه‏های اساسی کنترل علف‌های هرز در سیستم کشاورزی پایدار باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The foliar application effect of bacterial herbicides and aqueous extracts of plants on morphological characteristics and rice starch and Echinochloa crus-galli Weed

نویسندگان [English]

  • musa Ebrahimpour 1
  • Pourang Kasraie 2
  • Hamidreza Larijani 2
  • Hamidreza Tohidi moghadam 2
  • Sahar Honarmand Jahromi 3

1 PhD Student. Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Iran.

3 Associated professor, Department of Microbiology, School of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

چکیده [English]

In order to investigate the foliar application of bacterial herbicides and aqueous extracts of plants on morphological characteristics and starch of rice and barnyard grass weed, an experiment was conducted as split factorial based on a randomized complete block design cityAmol with three replications in the two cropping years of 2018 and 2019. Factors included foliar application of aqueous extracts plants and surfactant of sorghum, broccoli, nettle, eucalyptus, elder-berry, Streptomyces sp-albos containing thaxtomin, Xanthomonas campestris bacteria and control as the main factor, the concentration of the extract was zero, 5, 10 and 15 per thousand as a sub factor and the plant species of rice were Tarom cultivar and barnyard grass weed as a sub-sub factor. By extracts foliar application, barnyard grass seed yield and biological yield decreased and the seed starch percent increased. Rice seed yield in the using of 5 per thousand of broccoli extract and 5 per thousand of Streptomyces sp-albos has not significantly different from the control. By increasing the concentration of the extract, seed yield and biological yield of rice and barnyard grass showed a further decreasing, the most effect was obtained in 15 per thousand extracts. In rice, biological yield in sorghum, broccoli, eucalyptus and Streptomyces sp-albos extracts were in a statistical group with control treatment. The lowest seed yield in rice at 3.16 ton/ha was related to elder-berry extract and in barnyard grass at 0.68 and 0.61 ton/ha was related to nettle and elder-berry extract. According to the obtained results,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Biological control
  • carbohydrate
  • photosynthesis
  • Surfactant