نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استادیار، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ تنش خشکی/ گلرنگ/ گاوزبان/ سیاهدانه

چکیده

خشکی از مهم‌ترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان می باشد و شناخت راه‌های مقابله با تنش خشکی اهمیت زیادی دارد. آزمایش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر محرک رشد آلی و تنش خشکی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گلرنگ (رقم گلدشت) در سال96 در پژوهشکده تحقیقاتی چاه نیمه دانشگاه زابل به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تنش خشکی در سه سطح (آبیاری کامل در تمام فصل رشد، آبیاری تا مرحله تشکیل ساقه‌اصلی، آبیاری تا مرحله تکمیل گلدهی) و محلول‌پاشی محرک رشد آلی در 4 سطح شاهد (آب خالص)، محلول‌پاشی هامون گرین 1 لیتر در 10 لیتر+ کلسیم، هامون گرین 1 لیتر در 20 لیتر+ کلسیم و هامون گرین 1 لیتر در 30 لیتر+ کلسیم بودنتایج نشان داد تنش خشکی به‌ترتیب باعث کاهش ارتفاع، وزن هزار دانه و درصد روغن به‌مقدار 41/44، 24/31 و 10/17 درصد شد، از طرفی محلول‌پاشی هامون گرین 1 لیتر در 10 لیتر+ کلسیم باعث افزایش 03/18، 90/13 و 74/13 درصدی صفات فوق نسبت به شاهد گردید. بیشترین عملکرد دانه (55/1882 کیلوگرم در هکتار)، کلروفیل a، b، کل و کاروتنوئید (به ترتیب 49/3، 94/0، 74/2 و 34/5 میلی‌گرم بر گرم وزن تر)، محتوی سلنیوم (18/5 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن تر) و کلسیم دانه (91/2 درصد) از تیمار محلول‌پاشی هامون گرین 1 لیتر در 10 لیتر+ کلسیم و آبیاری کامل حاصل شد، در مجموع به‌نظر می‌رسد که با محلول‌پاشی 1 لیتر در 10 لیتر+ کلسیم می‌توان به عملکرد مطلوبی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Organic Growth Stimulator on Yield, Yield components, Oil Percentage and Some Physiological Indices of Safflower Under Drought Stress Condition

نویسندگان [English]

  • Mahdi Motaefi 1
  • Alireza Sirousmehr 2
  • Mohsen Mohsen Mousavi nik 1

1 Department of Agronomy,Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran

2 Department of Agronomy,Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran

چکیده [English]

Drought stress is the most important factors in reducing crop yield, and, it is important to know the ways to cope with drought. This experiment was carried out to investigate the effect of organic growth Stimulator (Hamoon green) on yield and some physiological indices of safflower under drought stress during the 2017-2018 in university of Zabol (Chahnime) as split plot based on RCBD with three replications. Experimental treatments included drought factor based on plant growth stages at three levels (complete irrigation throughout the growing season, irrigation up to terminal bud forms, irrigation up to completed flowering) and spraying factor of organic growth stimulator at 4 levels (pure water), foliar application was Hamoon green 1 liter in 10 liters + calcium, Hamoon green 1 liter in 20 liters + calcium and Hamoon green 1 liter in 30 liters + calcium. The results showed that drought reduced the height, 1000-seed weight and oil percentage by 44.41, 31.24 and 17.10%, respectively. Spraying hamoon green 1 liter in 10 liters + calcium caused an increase of 18.03, 13.90 and 13.74 percent of the above traits compared to the control. The highest grain yield (1885.55 kg.ha-1), chlorophyll a, b, total and carotenoids (3.49, 0.94, 2.74 and 5.34 mg.gr-1 fw, respectively), selenium content (5.18 mg.kg-1 fw) and seed calcium content (2.91%) were obtained from hamoon green 1 liter in 10 liter + calcium and complete irrigation treatment. In general, it seems that by spraying 1 liter per 10 liters of calcium, good performance can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • Grain yield
  • Irrigation cut off
  • proline
  • Selenium