نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران.

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

3 دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، ایران.

4 استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران.

5 استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی تولید خربزه مشهدی رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی‌کمپوست، این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی بهار سال زراعی 1399 به صورت دو طرح جداگانه در دو شهرستان فریمان و زهک انجام شد. کاربرد انواع کود در شش سطح شامل عدم مصرف کود (شاهد)، کود گاوی، کود گوسفندی، محلول‌پاشی نانوبیومیک، محلول‌پاشی سیلیکون و مصرف کامل کود شیمیایی به عنوان عامل اول و چهار سطح مختلف ورمی‌کمپوست شامل عدم مصرف ورمی‌کمپوست (شاهد)، پنج، 10 و 15 تن در هکتار به عنوان عامل دوم بودند. ﻧﺘﺎﯾﺞ نشان داد ﮐﻪ بالاترین عملکرد میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون کل، درصد نیتروژن، فسفر، پتاسیم میوه و ضخامت گوشت میوه در هر دو منطقه فریمان و زهک از تیمار محلول‌پاشی نانوبیومیک و مصرف 15 تن در هکتار ورمی‌کمپوست به دست آمد. همچنین، بیشترین درصد کل مواد جامد محلول در شهرستان فریمان به طور مشترک از تیمار مصرف کود گوسفندی و تیمار مصرف کودهای شیمیایی و در شهرستان زهک در تیمار عدم مصرف کود (شاهد) و شرایط کاربرد 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست مشاهده شد. در منطقه فریمان نتایج عملکرد کود گاوی، کود گوسفندی، نانوبیومیک، سیلیکون و مواد شیمیایی در سطوح 10 تن و 15 تن در هکتار ورمی-کمپوست اختلاف معنی‌داری نشان نداد. لذا با مصرف کمتر ورمی‌کمپوست، به منظور دستیابی به میزان مطلوب عملکرد، خصوصیات بافت میوه و جذب عناصر غذایی، محلول‌پاشی نانوبیومیک در شرایط مصرف 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست برای کشت خربزه در منطقه فریمان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the production of melon khatouni cultivar under the different management of fertilizer levels and vermicompost bed

نویسندگان [English]

 • Abbas Keshtehgar 1
 • Mahdi Dahmardeh 2
 • Behrooz Keshtegar 3
 • Ahmad Ghanbari 4
 • Issa Khammari 5

1 Ph.D. Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Iran.

2 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Iran.

3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Zabol, Iran

4 Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Iran.

5 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Iran

چکیده [English]

To evaluate the production of mashhadi melon (Khatouni cultivar) under the different management of fertilizer levels and vermicompost bed, this study was conducted as a factorial experiment in the form of a randomized complete block design with three replications during the spring of 2020 crop year as two separate designs in Fariman and Zahak counties. Application of fertilizers in six levels include non-use of fertilizer (control), cow manure, sheep manure, nanobiomic foliar application, silicone foliar application, and complete application of chemical fertilizer as the first factor and four different levels of vermicompost include non-use of vermicompost (control), 5, 10 and 15 tons per hectare as the second factor. Results showed that the highest fruit yield, total titration, percentage of nitrogen, phosphorus, fruit potassium, and fruit flesh thickness in both Fariman and Zahak counties was obtained from nanobiomic foliar application under 15 tons per hectare of vermicompost. Also, the highest percentage of total soluble solids in Fariman county was observed jointly in the treatment of sheep manure and the treatment of chemical fertilizers and Zahak county in the treatment of non-use of fertilizer (control) under 10 tons per hectare of vermicompost. In Fariman county, the results of cow manure, sheep manure, nanobiomic, silicon, and chemical fertilizers at the levels of 10 tons and 15 tons per hectare of vermicompost did not show significant differences. Therefore, with less consumption of vermicompost, nanobiomic foliar application under 10 tons per hectare of vermicompost is recommended for melon cultivation in Fariman county.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical Fertilizer
 • Domestic manure
 • Fruit potassium
 • fruit weight
 • Nanobiomic
 • Silicone
 • soluble solids