نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: فیزیولوژی درختان میوه، گیاهان دارویی

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: فیزیولوژی درختان میوه، پسته

چکیده

این آزمایش جهت مقایسه مقاومت پایه‌های مختلف پسته تلقیح‌شده با مایکوریزا در برابر تنش شوری و خشکی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش از گونه قارچ فونلیفورمیس موسه‌آ و چهار پایه پسته شامل بادامیریز زرند، قزوینی، سرخس و UCB1 استفاده شد. آزمایش تنش خشکی در چهار سطح 100، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی، و آزمایش تنش شوری در چهار سطح 91/0، 57/7، 12/16 و 63/24 دسی‌زیمنس بر متر به مدت 60 روز اعمال گردید. در پایان آزمایش شاخص‌های مختلف مانند ماده خشک کل گیاه، سطح برگ، درصد رطوبت اندام‌ها و نشت الکترولیت‌ها برآورد گردید. همچنین در طول آزمایش رنگدانه‌های کلروفیل کل، کارتنوئید و آنتوسیانین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد همزیستی با مایکوریزا سبب بهبود ماده خشک کل گیاه، درصد رطوبت برگ و سطح برگ تحت هر دو تنش خشکی و شوری گردید. تحت تاثیر هر دو تنش میزان رطوبت اندام‌ها و کلرفیل کل برگ کاهش و محتوای آنتوسیانین و نشت الکترولیت‌ها افزایش یافت و کمترین درصد رطوبت برگ، ساقه و ریشه در بالاترین سطح تنش خشکی و شوری دیده شد. پایه UCB1 بیشترین وزن خشک کل و رطوبت را درشرایط تنش شوری داشت و بیشترین درصد رطوبت برگ و ساقه و کمترین نشت الکترولیت تحت تنش خشکی در پایه سرخس دیده شد. به نظر می‌رسد پایه UCB1 و سرخس تلقیح‌شده با مایکوریزا به ترتیب برای استفاده در شرایط شوری و خشکی می‌توانند مفید باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the symbiotic effect of Mycorrhiza on some pistachio rootstocks under salinity and drought conditions

نویسندگان [English]

  • masoud fattahi 1
  • Abdorahman Mohammadkhani 2
  • Behroz Shiran 1
  • Bahram Baninasab 3
  • Rodabe Ravash 1

1 shahrekord

2 Associate Professor of Department of Horticulture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Associate Professor of Department of Horticulture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

An experiment was achieved to compare the resistance of different mycorrhizal pistachio rootstocks to salinity and drought stress in completely randomized design with three replications. In this experiment, we used of Funneliformis mosseae and four pistachio species, Badami-e Riz Zarand, Qazvini, Sarakhs and UCB1. In addition, experiment of water stress in 4 levels (100, 80, 60 and 40% FC), and experiment of salinity stress in 4 levels (0.91, 7.57, 16.12 and 24.63 dSm-1), were applied for 60 days. At the end of experiment, different characteristic such as total biomass, leaf area, tissue moisture percentage and electrolyte leakage was measured. Also, during of experiment total chlorophyll, carotenoids and anthocyanin pigments were survey and analyzed. The results indicated that mycorrhizal symbiosis improved total biomass, leaf moisture content under both of drought and salinity stress. Under both stress conditions, tissue moisture content and total leaf chlorophyll content was decreased and anthocyanin content and electrolyte leakage increased and the lowest leaf, stem and root moisture content were observed at the highest drought and salinity levels. UCB1 had the highest biomass and moisture under salinity stress and the highest leaf and stem moisture content and lowest electrolyte leakage was observed in Sarakhs rootstock under drought stress. It seems UCB1 and Sarakhs symbiotic with mycorrhiza can be useful for salinity and drought stress respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abiotic stress
  • Anthocyanin
  • electrolyte leakage
  • Pistachio
  • principal components