ارزیابی عملکرد، محتوای کلروفیل و مؤلفه‌های پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک، کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر غلظت 05/0 گرم در لیتر یونیکونازول و کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، محتوای کلروفیل و مؤلفه‌های پر شدن دانه گندم با استفاده از مدل دو تکه‌ای در شرایط شوری خاک، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های مورد بررسی شامل چهار سطح شوری خاک با نمک کلرید سدیم (عدم شوری به‌عنوان شاهد و شوری‌های 40‌، 80 و120 میلی‌مولار در خاک)، و کاربرد جداگانه و ترکیبی یونیکونازول و کودهای زیستی (1) شاهد یا عدم کودهای زیستی و یونیکونازول، (2) قارچ میکوریزا، (3) یونیکونازول، (4) باکتری سودوموناس پوتیدا، (5) میکوریزا با سودوموناس پوتیدا، (6) میکوریزا با یونیکونازول، (7) کاربرد میکوریزا با یونیکونازول و سودوموناس پوتیدا) بودند. از مدل دو‌تکه‌ای برای کمٍّی‌سازی مؤلفه‌های پر شدن دانه استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد توأم میکوریزا با یونیکونازول و سودوموناس پوتیدا در شرایط عدم اعمال شوری، موجب افزایش محتوای کلروفیل a، کلروفیل کل، کاروتنوئید، وزن و حجم ریشه (به‌ترتیب 8/39، 6/51، 2/47، 9/97 و7/54 درصد) و همچنین افزایش حداکثر وزن تک بذر، طول دوره‌ پر شدن، دوره مؤثر پر شدن دانه و عملکرد دانه (به‌ترتیب 4/78، 8/21، 2/32 و8/108درصدی) در مقایسه با عدم کاربرد کودهای زیستی و یونیکونازول در بالاترین سطح از شوری خاک شد. بر اساس نتایج، کاربرد کودهای زیستی و یونیکونازول می‌تواند به‌عنوان یک رهیافت مناسب برای افزایش عملکرد و طول دوره‌ی پر شدن دانه گندم تحت شرایط شوری خاک پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Yield, Chlorophyll Content and Grain Filling Components of Wheat Under Salinity Soil Conditions and Application of Uniconazole and Biofertilizers

نویسندگان [English]

  • fatemeh aghaei 1
  • Raouf Seyed sharif 2
  • hamed narimani 1
1 M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

In order to study the effect of 0.05 g.L-1 Uniconazole and biofertilizers application on yield, chlorophyll content and grain filling components of wheat using segmented model under soil salinity conditions, an experiment was carried out as factorial based on randomized complete block design with three replications. Factors were included soil salinity in four levels (non-application of salinity as control and 40, 80 and 120 mM salinity in soil), by NaCl and single and combination application of Uniconazole and bio fertilizers (1) control or without bio fertilizers and Uniconazole, (2) mycorrhiza fungi, (3) Uniconazole, (4) Pseudomonas putida, (5) mycorrhiza with Pseudomonas putida, (6) mycorrhiza with Uniconazole, (7) both application of mycorrhiza with Uniconazole and Pseudomonas). A segmented model was used to quantifying the grain filling parameters. The results showed that both application of mycorrhiza with Uniconazole and Pseudomonas under no salinity condition increased the content of chlorophyll a, total chlorophyll, carotenoid, root weight and volume (39.8, 51.6, 47.2, 97.9 and 54.7% respectively) and also maximum of grain weight, grain filling period, effective grain filling period and grain weight (78.4, 21.8, 32.2 and 108.8% respectively) in comparison with no application of bio fertilizers and Uniconazole under the highest soil salinity level. Based on the results, bio fertilizers and Uniconazole application can be suggested as a proper approach for increasing of yield and grain filling period of wheat under soil salinity condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • Grain-filling rate
  • Mycorrhiza
  • Peudomonas
  • Potosynthetic pigments