تعیین غلظت بحرانی نیتروژن برگ کلزا و مطالعه همبستگی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص کلروفیل با محتوای نیتروژن برگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، بخش تحقیقات کشت گلخانه‌ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران.

چکیده

به منظور تعیین حد بحرانی غلظت نیتروژن برگ کلزا و مطالعه همبستگی عملکرد واجزای عملکرد این گیاه با غلظت نیتروژن برگ، طی پژوهشی در سال 1396 در مزارع کلزای پاییزه دشت ورامین، تعداد 35 مزرعه که از نظر مدیریتی یکسان بودند و در سری غالب خاک منطقه(سری ورامین) واقع شده بودند، انتخاب و نمونه برگ از این مزارع تهیه شد. در فصل برداشت نیز از تمامی مزارع مورد مطالعه سه کادر یک متر مربعی، نمونه تصادفی برداشت و میانگین عملکرد دانه تعیین گردید. سپس با استفاده از روش گرافیکی کیت و نلسون، غلظت بحرانی نیتروژن برگ کلزا برای عملکرد نسبی دانه 90 درصد، 3 درصد در وزن خشک برگ تعیین گردید. روابط همبستگی معنی داری بین محتوای نیتروژن برگ کلزا به عنوان متغیر مستقل(X) با سایر صفات از جمله عملکرد دانه و اجزای عملکرد به عنوان متغیر های وابسته(Y) در سطح 35 مزرعه مطالعه شده وجود داشت. نتایج مطالعات نشان داد که عملکرد دانه کلزا تحت تاثیر محتوای نیتروژن برگ است. محتوای نیتروژن برگ کلزا با عملکرد دانه، همبستگی معنی‌دار داشت. معادله رگرسیون این همبستگی از تابع درجه دوم با ضریب تبیین 97/0 پیروی می‌کرد. عملکرد نسبی دانه کلزا تنها تا غلظت 36/4 درصد نیتروژن برگ افزایش یافت و از آن به بعد، افزایش محتوای نیتروژن برگ، تاثیری بر افزایش عملکرد دانه نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of critical nitrogen concentration of canola leaf and study of correlation between yield, yield components and chlorophyll index with leaf nitrogen concentration

نویسنده [English]

  • Mohsen Seilsepour
Assistant Professor, Greenhouse Cultivation Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research ansd Education Center, AREEO, Varamin, Iran
چکیده [English]

In order to determine the critical nitrogen concentration of canola leaf and studying the correlation of yield and yield components of this plant with leaf nitrogen concentration, 35 farms were managed in the same way of Varamin plain and in the dominant soil serie (Varamin), were selected during 2016. Leaf samples were pick up from these farms at flowering stage and were prepared for analysis. In harvest season, all 35 fields were harvested and the mean grain yield was determined. The critical nitrogen concentration in dry leaves was determined at 3% by using Kate and Nelson's graphical method, for 90% relative yield. There was a significant correlation between the content of canola leaf nitrogen as independent variable (X) with other traits, including grain yield and yield components as dependent variables (Y) at the 35 studied farms. The results of the studies showed that canola seed yield was affected by leaf nitrogen content. The content of nitrogen in canola leaves was significantly correlated with grain yield. This correlation was followed by a quadratic function with a coefficient of explanation of 0.97. Relative yield of canola seed increased only to 4.36% nitrogen concentration of leaves, and since then, the increase in leaf nitrogen did not affect grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependent variable
  • Independent variable
  • Pod number
  • Seed oil percentage
  • Seed weight