مقایسه کارایی علف‌کش پندی‌متالین با برخی علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های‌هرز مزارع پیاز جنوب کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران.

2 مربی، بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

به منظور بررسی کارایی علف‌کش پندی‌متالین (پرول) در کنترل علف‌های‌هرز مزارع پیاز (Allium cepa L.)، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1396 در اراضی مرکز تحقیقات جنوب کرمان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف‌کش پندی‌متالین (پرول) به مقدار 5/3، 3، 5/2 و 2 لیتر در هکتار (پیش رویشی)، علف‌کش اکسی‌فلورفن (گل) به مقدار 75/0 لیتر در هکتار در مرحله 4-2 برگی پیاز و تکرار آن 18 روز بعد، علف‌کش اگزادیازون (رونستار) به مقدار سه لیتر در هکتار (پیش رویشی)، علف کش اگزادیازون (رونستار) به مقدار دو لیتر در هکتار (پس‌رویشی)، علف‌کش ایوکسینیل (توتریل) به مقدار سه لیتر در هکتار (پس‌رویشی) بعلاوه وجین علف‌های‌هرز باریک برگ، شاهد وجین (بدون علف‌هرز) بود. بیشترین فراوانی نسبی علف‌هرز مربوط به علف پشمکی (Bromus tectorum L.)، پنیرک (Malva neglecta L.)، سلمه‌تره (Chenopodium murale L.)، آناغالیس (Anagallis arvensis L.) و ترشک (Rumex crispus L.) به ترتیب با مقادیر 39، 17، 12، 9 و 8 درصد بود. اثر تیمارهای علف‌کش بر تراکم و زیست‌توده علف‌های‌هرز مذکور معنی‌دار بود. با کاربر پندی‌متالین به مقدار 5/3 لیتر در هکتار، زیست‌توده آناغالیس، ترشک، پنیرک، علف پشمکی، سلمه تره، کل علف‌هرز به ترتیب 100، 92، 91، 82، 77، 79 درصد کاهش یافت و عملکرد پیاز با مقدار 95/59 تن در هکتار نسبت به شاهد بدون علف‌هرز متناظر، 138 درصد افزایش یافت. بنابراین کاربرد علف‌کش پندی‌متالین به مقدار 5/3 لیتر در هکتار به لحاظ کارایی مطلوب در کنترل علف‌های‌هرز و افزایش عملکرد در مزارع پیاز قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy Comparison of Pendimethalin Herbicide with Some Registered Herbicides in the Weed Control of Onion in South Kerman

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mamnoie 1
  • Ali Reza Atri 2
1 Assistant Professor, Department of Plant Protection Research, South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Jiroft, Iran.
2 Instructor, Department of Weed Research, Plant Pest and Disease Research Institute, AREEO, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to study the effect of pendimethalin (Prowl) on weed control of onion (Allium cepa L.) fields, an experiment was carried out in randomized complete block design with four replications, during 2017 in Agricultural Research Center of South Kerman. Treatments included application of pendimethalin (Prowl) at 3.5, 3, 2.5, 2 L ha-1 (pre-emergence), oxyfluorfen (Goal) at 750 ml ha-1, and repeat 18 day later (post-emergence), oxadiazon (Ronestar) at 3 L ha-1 (per-emergence), oxadiazon at 2 L ha-1 (post-emergence), ioxynil (Totril) at 3 L ha-1 (post-emergence) plus removing narrow leaves weeds by hand, and weed free as control. The highest relative abundance of weed species was Bromus tectorum L., Malva parviflor L., Chenopodium murale L., Anagallis arvensis L, Rumex crispus L. at 39, 17. 12, 9, 8% respectively. The results showed that herbicide treatments had significant effect on weed density and biomass. Applications of pendimethalin at 3.5 L ha-1 reduced biomass of A. arvensis, R. crispus, M. parviflor, B. tectorum, C. murale, and total weed by 100, 92, 91, 82, 77, 79 respectively. Onion yield was 59.95 ton ha-1 and increased by 138% when pendimethalin was applied at 3.5 L ha-1. Therefore, Applications of pendimethalin at 3.5 L ha-1 is recommended in onion fields because of optimum weed control efficiency and increasing yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broadleaf weeds
  • Chemical control
  • Percent control
  • Biomass
  • Density