نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه فنی مهندسی، مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران

چکیده

تیمار پوشش‌دهی با پوشش‏های مختلف و کاربرد متیل‏سالیسیلات و سالیسیلیک‏اسید برای کاهش آسیب سرمازدگی و حفظ کیفیت مرکبات طی انبارمانی استفاده می‏شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی فعالیت آنزیمی دخیل در کاهش آسیب سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه پرتقال تامسون و مورو در قالب طرح اسپیلت پلات با سه تکرار، در مرکز تحقیقات مرکبات ایران رامسر، در سال 92-1391 انجام شد. میوه‏ها پس از تیماردهی با واکس بریتکس و بخار متیل‌سالیسیلات به مدت 80 روز در سردخانه با دمای 5 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 95 درصد قرار داده شدند و با نمونه‏گیری به فاصله هر 20 روز فعالیت آنزیمی میوه‏ها ارزیابی شد. براساس نتایج میوه‏های تیمار شده با متیل‏سالیسیلات بیشترین میزان (mMmg/FW 26/0) و میوه‏های پوشش داده شده با واکس‏ بریتکس کمترین میزان فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز (mMmg/FW 2/0) را نشان دادند. بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز میوه مورو به میوه‏های بخاردهی شده با متیل‏سالیسیلات در 20 روز اول نگهداری در سردخانه (umg/FW 19/23) تعلق داشت. فعالیت آنزیم آسکوربات‏پراکسیداز در هر دو رقم ‘تامسون’ و ‘مورو’ طی انبارمانی روند افزایشی داشت. به نظر می‏رسد تیمارهای واکس بریتکس و متیل سالیسیلات به کمک تعدیل در فعالیت آنزیم‏های سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات‏پراکسیداز و فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز آسیب سرمازدگی طی انبارداری را کاهش و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه‏های تحت تنش سرما را افزایش می‏دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of post-harvest wax treatments and methyl salicylate on some enzymes activity related to chilling injury in two cultivars of orange(‘Moro’ and ‘Thomson’)

نویسندگان [English]

  • Sonia Jamali 1
  • Vali Rabiei 2
  • Javad Fattahi Moghadam 3

1 Graduate M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan - Iran

2 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan - Iran

3 Assistant Professor, Citrus Research Institute, Ramsar - Iran

چکیده [English]

Treated with different coating and application of methyl salicylate and salicylic acid are used for reduce chilling injury and maintain the quality of citrus fruit during storage. This experiment was carried out Citrus Research Institute of Ramsar in 91 years in order to study enzyme activity that involved in reducing chilling injury and Maintain the fruit quality based on Split Plot design with three replications. Fruits was treated and then placed in the cool storage at 5°C and 95 percent  relative humidity)RH( for 80 days. Each 20 days with sampling investigated fruit enzyme activity was measured. Results showed the highest PAL enzyme activity was in fruits treated with methyl salicylate and the lowest was in fruits coated with the Bretix wax. The highest SOD enzyme activity related to Moro fruits which treated with methyl salicylate is in the first 20 days of storage )23/19 umg/FW(. The APX enzyme activity increased in both cultivars Thomson and Moro during storage. Relatively, treatments caused the change in APx, SOD and PAl enzyme activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • enzyme ascorbate peroxidase
  • enzyme superoxide dismutase
  • enzyme phenylalanine ammonia Lyaz
  • Quality
1 . جمالی س، ربیعی و و فتاحی مقدم ج (1393) ارزیابی کاربرد پوشش و متیل‏سالیسیلات در میزان کیفیت و آسیب سرمایی پرتقال خونی ‘مورو’ در سردخانه. علوم باغبانی ایران. 28(4): 28-22.
2 . سیاری م، بابالار م، کلانتری س، علیزاده ه و عسگری م (1388) اثر سالیسیلیک‏اسید بر مقاومت به سرمازدگی و فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز انار رقم ملس ساوه در انبار. علوم باغبانی ایران. 40(3): 21-28.
3 . صفی‏زاده م و راحمی م (1383) اثرهای التیام‏دهی و بسته‏بندی پیش از انبار بر پوسیدگی، کیفیت انباری پرتقال والنسیا. علوم و فنون باغبانی ایران. 5(1): 100-93.
4 . فتوحی ‏قزوینی ر و فتاحی‏مقدم ج (1389) پرورش مرکبات در ایران. دانشگاه گیلان. 305 ص.
 
5 . Alferez F (2005) Low relative humidity at harvest and before storage at high humidity influence the severity of postharvest peel pitting in citrus. Horticultural Science. 130(2): 225-231.
6 . Asghari M and Soleimani Aghdam M (2010) Impact of salicylic acid on post-harvest physiology of horticultural crops. Trends in Food Science and Technology. 21: 502-509.
7 . Biolatto AE, Vazquez DM, Sancho AJ, Carduza FA and Pense N (2005) Effect of commercial conditioning and cold quarantine storage treatments on fruit quality of ‘Rouge La Toma’ grapefruit (Citrus paradise Macf). Postharvest Biology and Technology. 35: 167-176.
8 . Chien PJ, Sheu F and Lin HR (2007) Coating citrus (Murcott tangor) fruit with low molecular weight chitosan increases postharvest quality and shelf life. Food Chemistry. 100: 1160-1164.
9 . Chongchatuporn U, Ketsa S, Van G and Doorn W (2013) Chilling injury in mango (Mangifera indica) fruit peel: Relationship with ascorbic acid concentrations and antioxidant enzyme activities. Postharvest Biology and Technology. 86: 409-417.
10 . Ding Z, Tian SP, Zheng XL, Zhou ZW and Xu Y (2007) Responses of reactive oxygen metabolism and quality in mango fruit to exogenous oxalic acid or salicylic acid under chilling temperature stress. Plant Physiology. 130: 112-121.
11 . Gonzalez- Aguilar GA, Tiznado- Hernandez ME, Zavaleta- Gatica R and Martinez-Tellez MAO (2004) Methyl jasmonate treatments reduce chilling injury and activate the defense response of guava fruits. Biochemical and Biophysical Research Communication. 313: 694-701.
12 . Han J, Tian SP, Meng XH and Ding ZH (2006) Response of physiologic metabolism and cell structures in mango fruits to exogenous methyl salicylate under low temperature stress. Physiologia Plantarum. 128: 125-13.
13 . Hu Q, Fang Y, Yang Y and Ma N (2011) Effect of nanocomposite-based packaging on postharvest quality of ethylene treated kiwifruit during and storage. Food research international. 44: 1589-1596.
14 . Lafuente MT, Zacaras L, Martnez-Tellez MA, Snchez-Ballesta MT and Granell A (2003) Phenylalanine ammonia-lyase and ethylene in relation to chilling injury as affected by fruit age in citrus. Postharvest Biology and Technology. 29: 308-317.
15 . Luo Z, Chen CH and Xie J (2011) Effect of salicylic acid treatment on alleviating postharvest chilling injury of ‘Qingnai’ plum fruit. Postharvest Biology and Technology. 62: 115-120.
16 . Meng X, Li B, Liu J and Tian SH (2008) Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chemistry. 106: 501-508.
17 . Mirdehghan SH and Rahemi M (2002) Reduction of chilling injury in the pomegranate (Punica granatum) fruit by intermittent warming. Iranian Journal of Agricultural Science. 33(1): 75-80.
18 . Moraes Barros HR, Castro Ferreira TA and Genovese MI (2012) Antioxidant capacity and mineral content of pulp and peel from commercial cultivars of citrus from Brazil. Food Chemistry. 134: 1892-1898.
19 . Qin QZ, Tian SP, Xu Y and Wang YK (2003) Enhancement of biocontrol effect of antagonistic yeasts by salicylic acid in sweet cherry fruit. Physiological and Molecular Plant Pathology. 62: 147-154.
20 . Reuck DK, Sivakumar D and Korsten L (2009) Effect of integrated application of chitosan coating and modified atmosphere packaging on overall quality retention in litchi cultivars. Journal of the Science of Food and Agriculture. 89(5): 915-920.
21 . Soleimani Aghdam M, Motallebiazar A, Mostofi Y, Fattahi Moghaddam J and Ghasemnezhad M (2011) Methylsalicylate affects the quality of Hayward Kiwifruts during storage at low- temperature. Agricultural Science. 3(2): 149-156.
22 . Sundar D, Chaitanya KV, Jutur PP and Reddy AR )2004( Low temperature-induced changes in antioxidative metabolism in rubber-producing shrub, guayule) Parthenium argentatum Gray(. Plant Growth Regulators. 44: 175-181.
23 . Tabatabaekoloor R )2012( Orange responses to storage conditions and polyethylene wrapped liner. Agricultural Engineer International: CIGR Journal. 14(2): 127-130.
24 . Tajvar Y, Fotouhi Ghazvini R, Hamidoghli Y and Hassan Sajedi R )2011( Antioxidant Changes of Thomson Navel Orange )Citrus sinensis( on Three Rootstocks under Low Temperature Stress. Horticulture, Environment and Biotechnology. 52)6(: 576-580.
25 . Tareen MJ, Akhtar NA and Hafiz IA )2012( Postharvest application of salicylic acid enhanced antioxidant enzyme activity and maintained quality of peach cv. ‘Flordaking’ fruit during storage. Scientia Horticulturae. 142: 221-228.
26 . Tian SP, Li BQ and Xu Y )2005( Effect of O2and CO2 concentrations on physiology and quality of litchi fruit in storage. Food Chemistry. 91: 659-663.
27 . Wang L, Chen S, Kong W, Li S and Archbold D )2006( Salicylic acid pretreatment alleviates chilling injury and affects the antioxidant system and heat shock proteins of peaches during cold storage. Postharvest Biology and Technology. 41: 244-251.
28 . Wang ShY and Gao H )2013( Effect of chitosan-based edible coating on antioxidants, antioxidant enzyme system, and postharvest fruit quality of strawberries  Fragariaxaranassa Duch. LWT- Food Science and Technology. 52: 71-79.
29 . Yousefpour Dokhanieha A, Soleimani Aghdam M, Rezapour Fard J and Hassanpour H (2013) Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential of cornelian cherry fruit. Scientia Horticulturae. 154: 31-36.
30 . Yu Y, Zhang SH, Ren Y I, Li H, Zhang X and Di J )2012( Jujube preservation using chitosan film with nano-silicon dioxide. Journal of Food Engineering. 113: 408-414.
31 . Zhang C and Tian S )2009( Crucial contribution of membrane lipids’ unsaturation to acquisition of chilling-tolerance in peach fruit stored. Food Chemistry. 115(2):405-411.