نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد – ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی­کمپوست و اسید هیومیک بر ویژگی­های کمی چمن فرش، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه شهرکرد، انجام شد. تیمارهای اعمال شده شامل ورمی­کمپوست (صفر، پنج، ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی) و اسید هیومیک (صفر، ۱۵۰ و ۲۵۰ گرم در متر­مربع) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل غلظت نیتروژن و فسفر اندام هوایی، ارتفاع اندام هوایی، وزن تر و خشک اندام هوایی، طول ریشه، وزن تر و خشک کل ریشه، وزن تر و خشک ریشه چمن فرش بودند. نتایج نشان داد که استفاده از اسید هیومیک و ورمی­کمپوست بر وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه چمن فرش، وزن خشک کل ریشه، وزن تر کل ریشه، غلظت نیتروژن و فسفر اندام هوایی اثر مثبت و معنی­داری نسبت به تیمار شاهد داشت. تیمار ۱۵ درصد حجمی ورمی­کمپوست و ۱۵۰ گرم در مترمربع اسید هیومیک، بیشترین تأثیر مثبت را بر صفات اندازه­گیری شده داشتند و موجب افزایش نیتروژن (۴/۲۵ درصد)، فسفر (۶/۳۹ درصد)، وزن خشک هوایی (۷/۴۹ درصد)، وزن تر کل ریشه (۳/۸۳ درصد)، وزن خشک کل ریشه (۲۱۵ درصد) و وزن خشک ریشه چمن فرش (۲۰۴ درصد) شدند. در تحقیق حاضر، کاربرد اسید هیومیک همراه با ورمی­کمپوست سبب افزایش جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط ریشه درنهایت موجب افزایش ویژگی­های کمی چمن فرش گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving of quantitative and qualitative traits of sport turf by humic acid and vemicompot application

نویسندگان [English]

  • Maryam Kosravi 1
  • Saeed Rizi 2
  • Rahim Barzegar 2
  • Gholam Reza Rabiei 2

1 M.Sc. Graduate, Department of Horticulture, College of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord - Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, University of Shahrekord, ShaShrekord - Iran

چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effect of vermicompost and humic acid on quantitative and qualitative traits of sod turf, a factorial experiment based on completely randomized design with three replications was established in research farm in Shahrekord University. Treatments were vermicompost (zero, 5, 10 and 15 v/v percent) and humic acid (zero, 150 and 250 g/m2), respectively. Some traits such as shoot nitrogen and phosphorus content, shoot height, shoot dry and wet weight, total root length, root fresh and dry weight and root dry weight were evaluated. The results showed that the application of vermicompost and humic acid had a positive significant effect on shoot dry weight, sod root dry weight, total dry weight of roots, fresh weight of root, shoot nitrogen and phosphorous content compared to control. The vermicompost in 15% v/v and humic acid in 150 g/m2 treatments had the most positive effect on measured traits and increased nitrogen (25.4 percent), phosphorous (39.6 percent) content, shoot dry weight (49.7 percent), root weight (83.3 percent), total root dry weight (215 percent) and sod root dry weight (204 percent). In this research application of vermicompost and humic acid increased uptake of nitrogen and phosphorus and it increased the sod quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appearnce quality
  • nitrogen
  • phosphorus
  • Root dry weigth
  • Shoot Height
1 . ارشد م و چمنی ا (۱۳۸۸) بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست بر ویژگی­های رویشی و گلدهی گل اطلسی رقم (Rose Dream Neon). مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. صص. ۳۶۵-۳۶۹.
2 . ارغوانی م، کافی م، خلیقی ا و نادری ر (۱۳۸۵) اثر بستر و شبکه­های مختلف کاشت بر برخی از صفات کیفی چمن قطعه­ای. علوم کشاورزی ایران. ۳۷(۶): ۱۰۲۳-۱۰۲۹.
3 . امامی ع (۱۳۷۹) روش­های تجزیه گیاه. نشریه فنی شماره ۹۸۲. انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب. ۱۲۸ صفحه. ایران. تهران.
4 . امجزی ح و حمیدپور م (۱۳۹۰) اثر فسفر، ورمی­کمپوست و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گل آهار. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. 10(3): ۷۹-۸۶.
5 . تقی‌زاده م و احسنی ایروانی م (۱۳۹۲) بررسی اثر عصاره ورمی­کمپوست بر جوانه­زنی و قدرت رشد دانهال در چمن. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. صص. ۳۴۰-۳۴۵.
6 . حمیدپور م، فتحی س و روستا ح (۱۳۹۲) اثر اثر زئولیت و ورمی‌کمپوست بر ویژگی­های رشدی و غلظت برخی عناصر گل اطلسی. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. 10(3): ۹۵-۱۰۲.
7 . خزاعی ح ر، سبزواری س و کافی م (۱۳۸۸) اثر هیومیک اسید بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان گندم (..(Triticum aestivum L آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). ۲۳(۲): ۷۸-۹۴.
8 . دانشور حکیمی میبدی ن، کافی م، نیکبخت ع و رجالی ف (۱۳۹۰) اثر اسید هیومیک بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدی گرین. علوم باغبانی ایران. ۴: ۴۰۳-۴۱۲.
9 . رهی ع، میرزایی ندوشن ح، دانایی م و عزیزی ف (۱۳۹۱) اثر اسید هیومیک بر روی رشد رویشی گونه Festuca arundinacea. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. ۱۹(۴): ۷۲۲-۷۳۶.
10 . سبزواری س و خزایی ح ر (۱۳۸۸) اثر محلول‌پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Tritcum asetivum L.) رقم پیشتاز. بوم‌شناسی کشاورزی. ۱(۲): ۶۳-۵۳.
11 . شیخی ج و رونقی ع (۱۳۹۲) اثر شوری و کاربرد ورمی‌کمپوست بر غلظت عناصر غذایی و عملکرد اسفناج (رقم ویروفلی) در یک خاک آهکی. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. ۴(۱۳): ۸۱-۹۲.
12 . صفاری ع (1389) پاسخ گیاه زینتی بنفشه آفریقایی به کاربرد کودهای زیستی کمپوست زباله، کمپوست گرانوله گوگرددار و ورمی­کمپوست. پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند. صص. ۲۷۸-۲۸۶.
13 . عبدلی م ع و روشنی م ر (۱۳۸۶) ورمی­کمپوست (طراحی، ساخت و اجرا). انتشارات دانشگاه تهران. ۲۶۲ ص.
14 . محبوب خمامی ع (۱۳۸۷) اثر نوع و مقدار ورمی‌کمپوست در بستر کشت گلدانی فیکوس بنجامین ابلق. نهال و بذر. ۲۴(۲): ۳۳۳-۳۴۶.
15 . یقطین ش، معز اردلان م، شرفا م و علیخانی ح (۱۳۸۸) تأثیر کمپوست و ورمی‌کمپوست زباله شهری در افزایش جذب عناصر میکرو و کاهش مصرف کودهای شیمیایی. علوم و تکنولوزی محیط زیست. ۱۱(۴): ۱۸۵–۱۹۵.
 
16 . Atiyeh RM, Edwards CA, Subler S and Metzger JD (2001) Pig manure vermicompost as a component of a horticultural bedding plant medium: effect on physicochemical properties and plant growth. Bioresource Technology. 78: 11-20.
17 . Ayas H and Gulser F (2005) The effect of sulfur and humic acid on yield components and macronutrient contents of spinach. Biological Sciences. 5(6): 801-804.
18 . Bachman GR and Metzger JD (2008) Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost. Bioresource Technology. 99(8): 3155-3161.
19 . Bachman GR and Metzger JD (1998) The use of vermicompost as a media amendment, growth of tomatoes. Plant Nutrition. 27(6): 1107-1123.
20 . Bulent Asik B, Turan A, Celik H and Vahap Katkat A (2009) Effects of humic substances on Plant Growth and mineral nutrients uptake of wheat (Triticum durum salihli) Under Conditions of Salinity. Crop Science. 1: 87-95.
21 . Cacco G, Attina E, Gelsomino A and Sidari M (2000) Effect of nitrate and humic substances of different molecular size on kinetic parameters of nitrate uptake in wheat seedlings. Plant Nutrient and Soil Science. 163: 313-320.
22 . Cavani L, Ciavatta C and Gessa C (2003) Identification of organic matter from peat, leonardite and lignite fertilisers using humification parameters and electrofocusing. Bioresource Technology. 86: 45-52.
23 . Chamani E, Joyce DC and Reihanytabar A (2008) Vermicompost Effects on the Growth and Flowering of Petunia hybrida ‘Dream Neon Rose’. American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci. 3(3): 506-512.
24 . Dell’Agnola G, Ferrari G and Nardi S (1981) Antidote action of humic substances on atrazine inhibition of sulphate uptake in barley roots. Pesticid Biochemestry and Physiology. 15: 101-104.
25 . Dell’Agnola G and Ferrari G (1971) Effect of humic acids on anion uptake by excised barley roots. procurement of the International Symposium. Humus et Planta V, Prague. Pp. 567-570 .
26 . Dominguez J (2004) State of the art and new perspectives on vermicompost research. In: Edwards CA (Ed.) Earthworm Ecology, 2nd ed. CRC press, Boca Raton, FL, USA. Pp. 401-424.
27 . Edwards C and Burrows I (1997) The potential of earth worm composts as plant growth media. Bioresource Thechnology. 92: 100-106.  
28 . Ervin EH, Zhang X and Roberts JC (2008) Improving root development with foliar humic acid applications during Kentucky bluegrass sod establishment on sand. Acta Horticulturae. 783: 317-322.
29 . Ferrara G, Pacifico A, Simeone P and Ferrara E (2008) Preliminary study on the effects of foliar applications of humic acids on ‘Italia’ table grape. International des sciences de la vigne et du vin. 42: 79-87.
30 . Hunter A and Anders A (2004) The influence of humic acid on turfgrass growth and development of creeping bentgrass. Acta Horticulturae. 661: 257-264.
31 . Liu C, Cooper RJ and Bowman DC (1996) Humic acid application affects photosynthesis root development and nutrient content of creeping bentgrass. Hort Sciences. 33(6): 1023-1025.
32 . Mahboub Khomami A (2005) Effect of liquid bio-fertilizer (vermiwash) in foliar application on Dieffenbachia and Aglaonema nutrition and growth indices. Agricultural Sciences. 1(4):175-187.
33 . Morris KN (2002) National bentgrass (fairway/tee) tests 1999-2002 data. National Turfgrss Evaluation Program, Beltsvill, Maryland. Yield. Comm. Soil Plant Analysis. 38: 921-933.
34 . Nardi S, Pizzeghello D, Muscolo A and Vianello A (2002) Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biology and Biochemistry. 34(11): 1527-1536.
35 . Nardi S, Pizzeghello D, Gessa C, Ferrarese L, Trainotti L and Casadoro G (2000) A low molecular weight humic fraction on nitrate uptake and protein synthesis in maize seedlings. Soil Biology and Biochemistry. 32: 415-419.
36 . Nardi S, Concheri G and Dell’Agnola G (1996) Biological activity of humic substances. pp. 361-406. In: Piccolo A (Ed.), Humic Substances in Terrestrial Ecosystems, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands.
37 . Nikbakht A, Kafi M, Babalar M, XiaYP, Luo A and Etemadi NA (2008) Effect of humic acid on p growth, nutrient uptake, and postharvest life of Gerbera. Journal of Plant Nutrition. 31: 2155-2167.
38 . Sanchez Sanchez A, Sanchez Andreu J, Juarez M, Jorda J and Bermudez D (2006) Improvement of iron uptake in table grape by addition of humic substances. Journal of Plant Nutrition. 29(2): 259-272.
39 . Save R, Penuelas J, Filella I and Olivella C (1995) Water relations, hormonal level, and spectral reflectance of gerbera- jamesonii bolus subjected to chilling stress. J. Amer. Soci. Hort.Sci. 120: 515-519.
40 . Taghizadeh M, Shahrjerdi I and Ahsani M (2014) Compare the different media on the growth characteristics of sports turf. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology. 18(4): 1-6.
41 . Vaughan D and Malcom RE (1985) Influence of humic substances on growth and physiological processes. PP. 37-76. In: Vaughan D and Malcom RE (Eds.), Soil Organic Matter and Biological Activity, Martinus Nijhoff, Dordrecht, The Netherlands.
42 . Verlinden G, Coussens T, De Vliegher A and Baert G (2010) Effect of humic substances on nutrient uptake by herbage and on production and nutritive value of herbage from sown grass pastures. Grass and Forage Science. 65: 133-144.
43 . Visser SA (1986) Effetto delle sostanze umiche sulla crescita delle piante. pp. 96-143. In: Burns, R.G., G.
44 . Wang XJ, Wang ZQ and Li SG (1995) The effect of humic acids on the availability of phosphorus fertilizers in alkaline soils. Soil Use Manage. 11: 99-102.
45 . Zandonadi DB, Canellas LP and Facmana AR (2007) Indolacetic acid and humic acids induce lateral root development through a concerted plasmalemma and tonoplast H+ pumps activation. Planta. 22: 1583-1595.
46 . Zhang X and Ervin EH (2004) Cytokinin containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance. Crop Science. 5: 1737-1745.