نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

امروزه تولید نشاهای سالم و مرغوب یکی از عوامل اصلی موفقیت در پرورش سبزی­ها از جمله گوجه­فرنگی است. از این‌رو به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی­کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص­های رشدی نشای گوجه­فرنگی رقم  ‘Rio Grande’، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، در سه تکرار در سال1392 در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 5 سطح ورمی­کمپوست (0، 5، 10، 20 و  40 درصد وزنی) و 5 سطح نیتروژن (0، 25، 50، 100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم خاک) بود که نیتروژن از منبع اوره تأمین گردید. نتایج نشان داد تیمار کودی نیتروژن تأثیر معنی­داری بر رشد نشاء داشت و بیشترین ارتفاع نشاء، وزن خشک ریشه و ساقه، وزن تر ساقه، شاخص کلروفیل برگ در سطح 100 میلی­گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک مشاهده گردید. تیمار ورمی­کمپوست رشد نشاء را افزایش داد و بیشترین ارتفاع نشاء، فاصله میانگره، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه در سطح 10 درصد وزنی ورمی­کمپوست به‌دست آمد. همچنین ورمی­کمپوست به­طور معنی­داری طول دوره رشد نشاء را کاهش داد و کوتاه­ترین طول دوره رشد نشاء (6/39 روز) در بستر 10 درصد وزنی مشاهده شد. باتوجه به نتایج حاصل، غلظت عناصر NPK در برگ با کاربرد ورمی­کمپوست افزایش یافت. با توجه به نتایج، تیمار 10 درصد وزنی ورمی­کمپوست + 100 میلی­گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک بیشترین تأثیر را بر رشد نشاء داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Different levels of Vermicompost and Nitrogen on the Growth Parameters of Tomato Seedlings

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Fizabadi 1
  • Zahra Ghahremani 2
  • Taher Barzegar 2
  • Ahmad Golchin 3

1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Today, the production of healthy and high quality seedlings is the main factors of success in growing vegetables such as tomato. Hence, in order to investigate the effect of different levels of vermicompost and nitrogen on the growth parameters of tomato seedlings (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Rio Grande), a factorial experiment was conducted in a randomized complete design with three replications in 2014 at the research greenhouse of Department of Horticultural Science, University of Zanjan. Treatments consisted of five vermicompost levels (0, 5, 10, 20 and 40 wt %) and nitrogen at five levels (0, 25, 50, 100 and 200 mg N/kg soil). The results showed that nitrogen treatments caused a significant increase in seedling growth. The maximum seedling height, dry weight of root and stem, fresh weight of stem, leaf area and chlorophyll content was observed in 100 mg N/kg Soil. The vermicompost treatments significantly increased seedling growth, so the highest seedling height, internodes length, root and stem length, fresh and dry weight of root and leaf area was obtained in the 10 wt% vermicompost. Also vermicompost caused a significant decrease in growth period of transplant and the minimum period (39.6 days) was recorded in the 10 wt% vermicompost. According to the results the concentration of N. P and K in leaf increased with application of vermicompost. Application of 100 mg N/ kg soil and 10 wt% vermicompost improved seedling growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlorophyll content
  • Growth index
  • NPK
  • Nutrition
  • seedling height

1 . امام ی و نیک­نژاد م (1373) مقدمه­ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز. 571 صفحه.

2 . پیوست غ (1388) سبزی‌کاری. انتشارات دانش­پذیر. 577 صفحه.

3 . جوانمردی ج (1388) مبانی علمی و عملی تولید نشای سبزی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد. 256 صفحه.

4 . خلد برین ب و اسلام زاده ط (1380) تغذیه معدنی گیاهان عالی (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز. 432 صفحه.

5 . دانشور م (1385) پرورش سبزی. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز. 470 صفحه.

6 . عزیزی م، رضوانی ف، حسن­زاده­خیاط م، لگزیان ا و نعمتی ح (1387) تاثیر سطوح مختلف ورمی­کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم .Goral تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 24(1): 93-82..

7 . علی‌پور ح و حسینی­فرد س ج (1382) تشخیص و رفع کمبود عناصر غذایی در پسته. مؤسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان. 53 صفحه.

8 . قیامتی گ، آستارایی ع و زمانی غ (1388) تأثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندرقند و خصوصیات شیمیایی خاک. پژوهش‌های زراعی ایران. 7(1): 153-162.

9 . لطف‌اللهی م م، ملکوتی ج و صفاری ح (1383) افزایش کارایی نیتروژن با استفاده از اوره با پوشش گوگردی در خاک­هایی با بافت سبک. کتاب روشهای نوین تغذیه گندم (مجموعه مقالات)، انتشارات سنا، تهران، ایران.

 

10 . Abdelgadir EM, Oka M and Fujiyama H (2005) Characteristics of nitrate uptake by plants under salinity. Journal of Plant Nutrition. 28: 33-46.a

11 . Al-Barrak KM (2006) Irrigation interval and nitrogen level effects on growth and yield of canola (Brassica napus L.). JournalofKing Faisal University(BasicandApplied Sciences). 7: 87-103.

12 . Aowad MM and Ayman AAM (2009) The effect of bio organic and mineral fertilization on productivity of Sunflower seed and oil yields. Journal Agriculture Research. Kafrelsheikh University. 35(4): 1013-1028.

13 . Arancon NQ, Edwards P, Atiyeh RM and Metzger JD (2004) Effect of vermicompost produced from food wasters on the growth and yield of greenhouse pepper. Bioresource Technology. 93: 139-143.

14 . Arancon, NQ, Lee S, Edwards CA and Atiyeh, RM (2003) Effects of humic acids derived from cattle, food and paper-waste vermicomposts on growth of greenhouse plants: The 7th international symposium on earth worm ecology. Cardiff Wales 2002. Pedobiologia. 47: 741-744.

15 . Atiyeh RM, Edwards CA, Subler S and Metzger JD (2001) Pig manure vermicompost as component of a horticultural bedding plant medium: effect on physiochemical properties and plant growth. Bioresource Technology. 78(1): 11-20.

16 . Atiyeh RM, Arancon NQ, Edwards CA and Metzger J D (2000) Influence of earthworm-processed pig manure on the growth and yield of greenhouse tomatoes. Bioresource Technology. 75: 175-180.

17 . Bachman GR and Metzger JD (2008) Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost. Bioresource Technology. 52: 3155-3161.

18 . Bachman GR and Metzeger JD (1998) The use of vermicompost as a media amendment. PedoBiologii. 32: 419-42.

19 . Das PK, Sarangi D, Jena MK and Mohanty S (2002) Response of greengram (Vigna radiata L.) to integrated application of vermicompost andchemical fertilizer in acid lateritic soil. Indian Agriculture .46: 79-87.

20 . Dufault RJ (1986) Influence of nutritional conditioning on muskmelon transplant quality and early yield. Journal of the American Society for Horticultural Science. 111(5): 698-703.

21 . Gajalakshmi S and Abbasi SA (2002) Effect of the application of water hyacinth compost/vermicompost on the growth and flowering of Crassandraundulae folia and on several vegetables. Bioresource Technology. 85: 197-199.

22 . Gulser F (2005) Effect of ammonium sulphate and urea on NO3 and NO2 accumulation nutrient contents and yield criteria in Spinach. Science. Horticulthure (Amsterdam). 106: 330-340.

23 .  Hamsdi I (1994) A practical model and metapopulation dyanamics. Journal of Animal Ecology. 63: 151-162.

24 . Hidalgo P, Sindoni M, Matta F and Nagel DH (2002)
Earthworm increase germination rate and seedling development of cucumber. Mississippi State University Extension Services, Mississipi State University. 6: 22.

25 . Hidalkco S, Arnikon J and Laisan G (2002) Effect of vermicompost on growth and quality of cucumber transplant. Acta Horticulture. 301: 213-219.

26 . Ilan I (1971) Evidence for hormonal regulation of the selectivity of ion uptake by plant cells. Plant Physiology. 5: 230-233.

27 . Kale RD, Mallesh BC and Bano K (1992) Influence of vermicompost application on the available macronutrients and selected microbial population in a paddy field. Soil Biology and Biochemistry. 24: 1317-1320.

28 . Klassen P (1992) Refining proven transplant technology. American vegetable Grower. 40(12): 10-11.

29 . Lazcano C, Arnold J, Tato A, Zaller J G and Domínguez J (2009) Compost and vermicompost as nursery pot components: Effects on tomato plant growth and morphology. Spanish Journal of Agricultural Research. 7(4): 944-951.

30 . Liu F, Cao X, Wang H and Liao X (2010) Changes of tomato powder qualities during storage. Powder Technology. 204:159-166.

31 . Lopez- Real JM, Witter E, Midmer FN and Hewett BAO (1989) Evaluation of composted sewage sludge straw mixture for horticultural utilization. Water Science Technology. 21: 889-897.

32 . Lopez Cantarero FAL and Romero L (1994) Are chlorophylls good indicators of nitrogen and phosphorus levels. Journal of Plant Nutrition. 17: 979-990.

33 . Lorenz OA and Maynard DN (1988) Knott’s handbook for vegetable growers. The journal of agricultural science. 141-141.

34 . Molan PC, Smith IM and Reid GM (1988) A comparison of the antibacterial activity of some New Zealand honeys. Journal of Apicultural Research. 27(4): 252-256.

35 . Pouryousef M, Mazaheri D, Chaiechi MR, Rahimi A and Tavakoli A (2010) Effect of different soil fertilizing treatments on some of agro morphological traits and mucilage of is abgol (Plantago ovata Forsk). Journal of Crop Production. 3: 193-213.

36 . Renato Y, Ferreira ME, Cruz MC and Barbosa JC (2003) Organic matter fractions and soil fertility under influence of liming, vermicopmpost and cattle manure. Bioresource Technology. 60: 59-63.

37 . Roosta HR, Sajjadinia A, Rahimi A and Schjoerring JK (2009) Responses of cucumber plant to NH4+ and NO3- nutrition: the relative addition rate technique. Cultivation at constant nitrogen concentration. Scientia horticulturae. 121(4): 397-403.

38 . Singh RV and Chauhan SPS (1994) Response of barley to the levels and sources of nitrogen with and without zinc in relation to yield and water use under dry land conditions. Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika. 6: 43-48.

39 . Tan KH and Tanti W (1983) Effect of humic acids on nodulation and dry matter production on soybean, peanut and clover. Soil Science Society of America Journal. 47: 1121-1124.

40 . Wahab J and Larson G (2002) Response of Sweet basil and Melissa to nitrogen fertilization. Journal of Agriculture Science. 35: 267-271.

41 .  Zaller JG (2007) Vermicompost as a substitute for peat in potting media: Effects on germination, biomass allocation, yields and fruit quality of three tomato varieties. Science Horticulture. 112: 191-199.