تأثیر پلی آمین‌های مختلف بر عمر گلجایی، تولید اتیلن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گل میخک رقم ʼرد کورساʻ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران و یاشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر پلی­­آمین­ها برحفظ کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک رقم ʼرد کورسا ʻدر آزمایشگاه باغبانی دانشگاه آزاد رفسنجان انجام گرفت. بدین‌منظور، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور مقایسه فاکتور­های اسپرمیدین در سطوح 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار، پوترسین در سطوح 1، 2 و 3 میلی‌مولار و اسپرمین در سطوح 1، 2 و 3 میلی‌مولار با شاهد به صورت محلول‌پاشی بر روی شاخه‌های گل بریده در 10 تیمار و سه تکرار انجام پذیرفت. عمر گلجایی و پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مختلف اندازه­گیری شدند. کلیه تیمارهای پلی‌آمین در مقایسه با شاهد به‌طور معنی­داری ماندگاری گل­ها را افزایش و از طرف دیگر، میزان اتیلن تولید شده را کاهش دادند. تیمار اسپرمیدین 2 میلی‌مولار باعث بالاترین عمر گلجایی و کمترین تولید اتیلن شد، به‌طوری‌که پس از 10 روز نگهداری، گل­ها در این تیمار دارای کیفیت خوبی بودند. کلیه تیمارها باعث افزایش معنی­داری در قطر گل­ها و میزان جذب محلول شدند و تیمار اسپرمیدین 2 میلی‌مولار مؤثرترین تیمار بود. اسپرمیدین 1 و 2 میلی‌مولار تنها تیمار­هایی بودند که درصد ماده خشک در گل­ها را به‌طور معنی­دار حفظ کردند. بیشترین میزان صفات فیزیولوژیکی نظیر مواد جامد محلول، پروتئین و کلروفیل در اثر کاربرد اسپرمیدین 2 میلی‌مولار مشاهده شد. بنابراین، باتوجه به نتایج این آزمایش تیمار اسپرمیدین 2 میلی‌مولار بهترین تیمار به منظور افزایش عمر گلجایی گل بریده میخک ʼرد کورساʻ پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different polyamines on vase life, ethylene production and some physiological traits of Carnation (Dianthus caryophyllus cv. Red Corsa)

نویسنده [English]

  • Fereshteh Kamiab
Department of horticulture, Rafsanjan Branch, Islamic Azan University, Rafsanjan, Iran and Young Researchers and Elite club, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

In this research, the effect of putrescine, spermine and spermidine on the vase life of cut red carnation (Red Corsa) and some physiological traits was investigated in horticultural laboratory of Azad University branch Rafsanjan in 2015. Therefore, an experiment based on completely randomized design with tree levels of 1, 2 and 3mM of putrescine and 0.5, 1 and 2mM of spermidine and 1, 2 and 3mM of spermine with 3 replications was performed. The recorded traits included vase life and morphological and physiological factors. The results indicated that all of the treatments increased vase life significantly compared to control treatment. On the other hand polyamines decreased ethylene production. Spermidineof 2 mM caused the highest vase life and the lowest ethylene production. All of the treatments especially 2 mM of Spermidine increased flower diameter and solution uptake content significantly compared to control treatment and 2 Mm of spermidine have been the most effective treatment. 1 and 2 mM of spermidine were only treatments that don’t reduce dry matter percentage significantly in the flowers. 2 mM of Spermidine caused the maximum amount of physiological traits as protein, chlorophyll and total soluble solids in the leaves of flowers. Therefore, 2 mM of Spermidine is suggested as the best treatment to increase postharvest life in Carnation cv. Red Corsa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cur flower
  • durability
  • Putrescine
  • Spermidine
  • Spermine
1 . اثنی‌عشری م (1387) پلی‌آمین­ها و علوم باغبانی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. 188 ص.
2 . حاجی‌رضا م، هادوی ا، زینانلو ع، میرزاپور م ه و نایینی م (1392)  اثر سطوح مختلف اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در مرحله قبل از برداشت بر ماندگاری گل رز شاخه بریده. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. 16(4): 99-108.
3 . حقیقی م (1387) اثرات تنش کادمیوم بر تغییرات فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی و آنزیمی کاهو در حضور هورسیک اسید. رساله دکتری باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 150 ص.
4 . خسروشاهی م (1387) پلی‌آمین­ها و علوم باغبانی. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. 188 ص.
5 . دانایی ا، مستوفی ی، مرادی پ و عزیزی‌نژاد ر (1390) تأثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر دوام عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده ژربرا. به‌زراعی‌کشاورزی. 13(1): 21-29.
6 . فرهی م، عشقی س، فهلیانی ر و دستیاران م (1392) تأثیر اسپرمیدین و سولفات کلسیم بر ویژگی‌های کمی، کیفی و عمر پس از برداشت ورد در سیستم هیدروپونیک. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. 14(4): 25-15.
7 . نبی‌گل ا، نادری ر، بابالار م و کافی م (1385) افزایش عمر گلجایی داودی با استفاده از محلول‌های نگهدارنده و انجام بازبرش انتهای ساقه. علوم و فنون باغبانی ایران. 7(4): 207- 216.
8 . هاشمی م، میردهقان س، فرهمند ه و دشتی ح (1391) اثر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده ژربرا رقم سازو. علوم باغبانی. 26(3): 230-311.
 
9 . Bagni N and Tassoni A (2006) The role of polyamines in relation to flower senescence. Floriculture Ornamental and Plant Biotechnology. 1: 88-95.
10 . Bowyer MC (2003) Delaying postharvest senescence of cut flowers. RIRAC publication N. ActaHortculture. 599: 519-521.
11 . Bradford MN (1979) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principles of protein-dye binding. Annual Biochemistry. 72: 248-254.
12 . Bregoli AM, Scaramagli S, Costa G, Sabatini E, Ziosi V, Biondi S and Torrigiani P (2002) Peach (Prunuspersica) fruit ripening: aminoethoxy vinyl glycine (AVG) and exogenous polyamines effect on ethylene emission and flesh firmness. Plantphysiology. 114: 472-481.
13 . Chen Wei Y, ShengGen H, YueMing J and Su Y (2000) Effects of polyamines on biochemical and physiological changes and vase life of cut rose (Rosa chinensis Jacq. cv. Bellamie) flowers during senescence. Journal of Tropical and Subtropical Botany. 8(2):104-108.
14 . Dantuluri VSR, Misra RL and Singh VP (2008) Effect of polyamines on post harvest life of gladiolus spikes. Journal of Ornamental Horticulture. 11(1): 66-68.
15 . Galston AW and Kaur-Sawhney R (1990) Polyamines in plant physiology. Plant Physiol. 94: 406-410.
16 . Gaston AW and Sawheny R (1987) Polyamines and senescence in plant. In WW Thamson E A Nothenagel R C Huffaker, eds. Plant Senescence. Biochemistory and physiology. American Society of physiologists. Rockvill, MD: 167-181.
17 . Hant R (1982) Plant growth curves. The functional approach to plant growth analysis. Edward Arnold Publishers Ltd., London.
18 . Heintz CM (1983) Procedures for the sensory evalution of horticultural crops. Hort. Science. 18: 18-22.
19 .  Iman MT, Bekheta MA and Mahgoub MM (2005) Physiological response of periwinkle plants (Catharanthusroseus L.) to tryptophan and putrescine. Journal of Agricultural and Biologica. 7: 210-213.
20 . Kakkar RK (2002) Polyamine research in plants – a changing perspective. Plantphysiology. 116(3): 281-292.
21 . Kazemi M, Hadavi E and Hekmati J (2011) Role of Salicylic acid in decreases of membrane senescence in cut carnation flowers. Journal of Plant Physiol. 6(2): 106-112.
22 . Lee MM, Lee SH and Parkb KY (1997) Effects ofspermine on ethylene biosynthesis in cut carnation (Dianthus caryophyllus L.) flowers during senescence. Journal of Plant Physiology. 151(1): 68-73.
23 . Li N, Parsons B, Liu D and Matton AK (1992) Accumulation of wound – inducible ACC synthase transcript in tomato fruit is inhibited by salicylic acid and polyamines. Plant Molecular Biology. 18: 447-487.
24 . Salunkhe DK, Bhat NR and Desiai BB (1989) Post harvest biotechnology of cut flowers and ornamental plants .University of California. USA. Pp192.
25 . Singh VP, Kiran D and Arora A (2005) Effect of spermine, spermidine and putrescine on vase life and associated parameters in two gladiolus cultivars. Journal of Ornamental Horticulture. (New Series) 8(3): 161-166.
26 .  Sivaprakasam G, Singh V and Arora A (2009) Physiological and molecular analysis of effect of spermine on senescing petals of gladiolus. Indian Journal of Plant Physiology. 14(4): 384-391.
27 . Somogy M (1952) Notes on sugar determination. Journal of Biological Chemistry. 195: 19-29.      
28 . Valero D, Martnes-Romero DMR and Serrano MS (2002) The role of polyamines in the improvement of the shelf  life of fruit. Trends in Food Science and Technology. 13: 228-234.
29 . Yang CW, He SG, Jiang YM and Yi S (2000) Effects of polyamines on biochemical and physiological changes and vase life of cut rose (Rosa chinensis Jacq. cv. Bellamie) flowers during senescence. Journal of Tropical and Subtropical Botany. 8(2): 104-108.