ارزیابی تأثیر بستر، شبکه کاشت و نوع گیاه پوششی بر کمیت و کیفیت چمن های رول تولید شده در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد گیاهان زینتی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

نظر به اهمیت چمن رول در جهت ایجاد بستری سبز در تمام فصول سال در کوتاه­ترین زمان، آزمایشی با هدف شناسایی بستر و گیاه پوششی مناسب با دو جنس چمن و گیاه پوششی دایکوندرا در کنار مخلوط بذری، به صورت آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور  بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورها شامل: شبکه کاشت (a1: توری پلاستیکی و a2:گونی پلاستیکی)، بستر کاشت (b1: خاک باغچه، b2: خاک باغچه + سبوس کربونیزه، b3: خاک باغچه + پرلیت و b4: خاک باغچه + ماسه) و انواع گیاه پوششی (C1 : دایکوندرا، C2: لولیوم، C3: پوآ و C4: مخلوط بذری (30 درصد لولیوم پرن، 25 درصد لولیوم پرن نومن، 20 درصد پواپراتنسیس کرونینو، 15 درصد پواپراتنسیس و 10 درصد فستوکاروبرا)) بود. نتایج نشان داد که اثر فاکتورهای آزمایشی بر صفاتی نظیر میزان سبز شدن بذور، کیفیت ظاهری چمن، ارتفاع چمن، عمق ریشه، میزان کلروفیل a، b و کل، وزن تر و خشک شاخساره و درصد ماده خشک کل گیاه معنی‌دار بود. بیشترین میزان کلروفیل در بستر خاک باغچه و بیشترین درصد ماده خشک و میزان رشد چمن مربوط به بستر حاوی خاک باغچه + پرلیت بود.در اکثر صفات از جمله میزان سبز شدن و میزان رشد، رقم ‘لولیوم’ نتیجه بهتری نشان داد. میزان کلروفیل چمن‌ها بر روی گونی پلاستیکی برتر از توری پلاستیکی بود، ولی سایر صفات از جمله درصد ماده خشک گیاهان در توری پلاستیکی برتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of effect of substrate, planting networks and type of covering plant on quantitative and qualitative on sodding lawn in northern Iran

نویسندگان [English]

  • Shahram Sedaghat Hoor 1
  • Leila Kheirabady 2
1 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 M.Sc. of Ornamental Plants, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

According to high importance of sodding for fast creating green beds in all seasons, this experiment carried out with aimidentifying suitable substrate and covering plant including two lawn genus and Dichondra with blend seed. The trial carried out as factorial experiment with three factors based on complete block design in three replications. Experimental factors consisted of planting networks (a1: plastic mesh, a2: plastic sack) and planting substrates (b1 :garden soil, b2 :garden soil + carbonized rice husk, b3: garden soil + perlite, b4: garden soil + sand (v/v)) and types of covering plant (c1:Dichondra repens, c2 :Lolium perenne, c3:Poa pratensis, c4: blend seed including Lolium perenne Numan, Lolium perenne common type, Poa pratnesis Cronino, Poa pratensis Commonand Festuca rubra). The results showed the effect of experimental factors was significant on traits such as germination rate, the appearance quality of the lawn, height of the lawn, rooting depth, content of chlorophyll a, b and total, fresh and dry weight of shoots and total plant dry matter (P< 0.01 or 0.05). Based on the results the most chlorophyll content was observed in garden soil and the highest dry matter and plant growth belonged to garden soil + perlite bed. Lolium was the best in the most of traits such as germination rate and plant growth. Chlorophyll content of plants on sack plastic was better than plastic network, but the plastic network was better one in other traits such as dry matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blend seed
  • carbonized rice husk
  • Dichondra
  • Lawn type
  • planting network
  • Quality
1 . ارغوانی م، کافی م، خلیقی ا و نادری ر (1385) اثر بستر و شبکه‌های مختلف کاشت بر برخی از صفات کیفی چمن قطعه‌ای. علوم کشاورزی ایران. 37(6): 1023-1029.
2 . امیری ا، عقدک پ و مبلی م (1388) اثر بسترهای مختلف کاشت و هیدوژل روی صفات رویشی و زایشی بادمجان قلمی. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای اصفهان. صص. 351-352.
3 . بازدیدی ع (1391) بررسی اثرات سوپرجاذب­ها و پوسته برنج کربونیزه بر روی خصوصیات رشد سه نوع چمن در استان گیلان. دانشگاه آزد اسلامی واحد رشت. رشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
4 . بیدکی س م، صادقیان شاهی م، سودایی‌زاده ح و آقامشروطه ح (1382) تقویت چمن طبیعی در زمین­های ورزشی با استفاده از شبکه‌های پلیمری. حرکت. 16(16): 129-141.
5 . تهرانی­فر ع، سلاح‌ورزی ی، گزانچیان ع و آرویی ح (1388) بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 1(23): 1-9.
6 . جانی‌پور پ (1391) اثر بسترهای مختلف کشت بر شاخص­های رشد سه نوع چمن در استان گیلان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. رشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
7 . حقیقی م (1383) استفاده از کمپوست حاصل از پرورش قارچ (SMC) در کاشت چمن به روش هیدرومالچینگ. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
8 . خلدی ا (1390) استفاده از سوپرجاذب­ها و پرلیت در بستر کاشت انواع مختلف چمن به خاطر بهبود شرایط رشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. رشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
9 . خلیقی ا و سالاردینی ا (1352) بررسی اثر تغییرات میزان ازت و بافت خاک بر روی برخی خواص کمی و کیفی چمن. علوم کشاورزی ایران. 6(3-2): 51-63.
10 . خوشخوی م (1391) اصول نوین باغبانی. انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز. 638 ص.
11 . داوری ک، نعمتی ح، قهرمان ب، سیاری ن و شاهین رخسار پ (1388) تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (Parris Island) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای). آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 23(4): 48-54.
12 . سجادی‌نیا ع، خیاط م و کریمی ح (1390) اثر بسترهای کشت آلی و معدنی بر ویژگی­های رویشی و اکوفیزیولوژیک گیاه حسن یوسف (Coleus blumei). علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. 2(5): 55-60.
13 . کافی م، ارغوانی م، خلیقی ا و نادری ر (1383) اثر نوع بستر و شبکه‌های کاشت روی سرعت تندش بذر، تراکم چمن و میزان علف هرز در تولید چمن فرش. علوم و فنون باغبانی ایران. 5(1): 47- 58.
14 . گلرنگ م، شور م، تهرانی‌فر ع و موسوی س (1391) اثر نوع بستر و شبکه‌های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه‌ای). علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 26(4): 385-393.
 
15 . Christians N (2004) Fundamentals of Turfgrass Management. John Wiley andS Inc., NJ, USA. 359 p.
16 . Decker HF and Decker JM (1988) Lawn care: A handbook for professionals. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 304 p.
17 . Geisel P, Le strange M and Silva D (2001) Topdressing compost on Bermuda grass: Its effect on turf quality and weeds. California Turfgrass Culture. 51(1):1-4.
18 . Han J (1997) Effects of mowing management on the turf quality of Kentucky bluegrass. Grassland of China. 6: 16-20.
19 . Inden H and Torres A (2004) Comparison of four substrates on the growth and quality of tomatoes. ISHS Acta Horticulturae. 644: 205-210.
20 . Jiang Y and Huang N (2001) Drought and heat stress injury to two cool-season turfgrasses in relation to antioxidant metabolism and lipid peroxidation. Crop Science. 41: 436-442.
21 . Mccoy EL (1992) Quantitative physical assessment of organic material used in sports turf root zone mixes. Journal of Agronomy. 84: 375-381.
22 . Roberts BR, Koharst SD, Decker HF and Yaussy D (1995) Shoot biomass of turfgrass cultivar grown on composted waste. Environmental Management. 19(5): 735-739.