نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های‌هرز دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

2 مربی گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

به‌ منظور بررسی تأثیر اختلاط باریک‌برگ‌کش‌های گندم با کود کامل  با سطوح کود مایع در منطقه گرگان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، در سال 93-1392 انجام شد. فاکتور اول استفاده از باریک‌برگ‌کش‌‌های تجاری آکسیال، تاپیک و پوماسوپر به‌ترتیب به میزان 5/0، 8/0 و1 لیتر‌ در ‌هکتار بود. فاکتور دوم مصرف مقادیر 75/0، 5/1 و 3 کیلوگرم ‌در ‌هکتار کود‌ کامل بود. برای هر دو فاکتور، تیمار عدم ‌مصرف علف‌کش یا کود نیز در‌نظر گرفته شد. تأثیر تیمارها بر گندم با اندازه‌گیری وزن ‌خشک محصول در فواصل زمانی 15 روز انجام شد. در زمان رسیدگی نیز عملکرد و اجزای عملکرد گندم تعیین گردید، با اضافه نمودن کود کامل به این علف‌کش‌ها، تولید ماده ‌خشک به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. با مصرف علف‌کش‌های تاپیک، پوماسوپر و آکسیال (به تنهایی)، عملکرد گندم به‌ترتیب 267، 265 و 229 گرم ‌در ‌متر مربع به‌دست آمد. عملکرد دانه گندم در هنگام اختلاط بالاترین سطح کود با علف‌کش‌های تاپیک، پوماسوپر و آکسیال به‌ترتیب حدود 13، 6 و 14 درصد نسبت به حالت عدم مصرف کود افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of mixing graminicide herbicides and liquid fertilizer on dry matter production and yield of wheat

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hosseini 1
  • Mohamad mohsen Montazeri 2
  • Nasser Bagherani 3

1 M.Sc. Student, Department of Agriculture, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan - Iran

2 Instructor, Department of Agriculture, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan - Iran

3 Assisstant Professor, Agriculture and Natural Resources Center of Golestan, Gorgan - Iran

چکیده [English]

To examine the effect of mixing graminicide herbicides with liquid fertilizer in Gorgan region, an experiment was conducted as factorial arranged in Complete Randomized Block Design [RCBD] with three replications at the research farm of Islamic Azad University of Gorgan. The first factor was using Topic, Pumasuper and Axial herbicides with the amounts of 0.8, 1, and 0.5 l/ha-1, respectively. The second was the amounts of 0.75, 1.5, and 3 kg/ha-1 complete fertilizer. No herbicide or fertilizer treatments were also considered for factors. The effect of treatments on wheat was determined by measuring the dry matter production in 15 days intervals. Yield and its components of wheat have also determined at plant maturity. Adding complete fertilizer to the herbicides, significantly increased wheat dry matter production. the interactive effect of RGR levels, decreasing complete fertilizers and used herbicides on the number of ears were significant. Wheat yield was 267, 265 and 229 g.m-2 in Topic, Pormasuper and Axial [alone] treatments. Combining higher level of fertilizer with Topic, Pormasuper and Axial herbicides, increased wheat yield about 13, 6 and 14 %, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axial
  • Topik
  • Puma super
  • Growth index
  • complete fertilizer
1 . آروین پ، عزیزی م و سلطانی ا (1388) مقایسه عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در ارقام بهاره گونه‌های کلزا. به‌نژادی نهال و بذر. 15(1): 417-401.
2 . احمدی ج، خطیبی م، امیرشکاری ح و امینی‌دهقی م (1390) ارزیابی شاخص‌های مورفو-فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد ارقام گندم بهاره با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره. دانش زراعت. 4: 66-55.
3 . باقرانی ترشیز ن (1383) گزارش نهایی بررسی تأثیر اختلاط علف‌کش کود مرکب میکرو بر گندم و علف‌های‌هرز آن. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.
4 . بای بوردی ا و ملکوتی م ج (1382) تأثیر آهن، منگنز، روی ومس بر کمیت و کیفیت گندم در شرایط شور. علوم و خاک. 17(2).
5 . پورآذر ر و باغستانی م ع (1388) بررسی امکان محلول‌پاشی توأم باریک برگ‌کش‌های کاربردی در مزارع گندم با کودهای ریزمغذی کامل در استان خوزستان. چهارمین همایش علوم علف‌های هرز. 109 ص.
6 . جمال م و الهیاری م (1384) گزارش نهایی بررسی امکان محلول‌پاشی توأم ریزمغذی و سموم روی محصول گندم. مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی.
7 . حسینی ر، گالشی س، سلطانی ا و کلاته م (1390) اثر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام قدیمی و جدید گندم. مجله الکترونیک تولید گیاهان دارویی. 4: 199-187.
8 . سپهر ا، ملکوتی م ج (1376) بررسی اثرات پتاسیم، منیزیم، گوگرد و عناصر ریزمغذی بر روی افزایش عملکرد و بهبود کیفیت آفتابگردان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، 108 ص.
9 . سیدشریفی ر، فرزانه س و ساعدنیا و (1387) اثر سولفات روی بر آنالیز رشد، عملکرد و میزان پروتئین و روی در دانه ارقام مختلف گندم. زیست‌شناسی ایران. 21: 676-691.
10 . رسولی ف و مفتون م (1389) اثر باقیمانده دو ماده الی با ویا بدون نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیای گندم و برخی خصوصیات شیمیایی خاک. آب و خاک. 24: 237-262.
11 . زند ا و باغستانی م ع (1382) تحلیلی بر مدیریت علف‌های‌هرز و علف‌کش‌ها در زراعت گندم ایران. خبرنامه علف‌های‌هرز. نشریه داخلی بخش تحقیقات علف‌های ‌هرز. مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی.
12 . غدیریان ر، سلطانی ا، زینلی ا، کلاته‌عربی م و بخشنده الف (1390) ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی برای استفاده در آنالیز رشد گندم. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 4: 77-55.
13 . مستشاری م و حسینی م (1382) بررسی محلول‌پاشی توأم ریزمغذی‌ها و سموم آفت‌کش و علف‌کش بر روی گندم. خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی. کرج.
14 . ملک م م، گالشی س، زینلی ا، عجم‌نوروزی ح و ملک م (1391) بررسی اثر شاخص سطح برگ، ماده‌خشک و سرعت‌رشد محصول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 5: 17-1.
15 . ملکوتی م ج (1377) افزایش تولید گندم و بهبود سلامتی مردم از طریق مصرف سولفات روی در مزارع گندم. آب و خاک. 12: 32-24.
16 . مکوندی م ا، لرزاده ش و گلابی م (1386) ارزیابی کارایی تلفیق علفکش‌ها و ریزمغذی‌ها در کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم. مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز. 30: 133-125.
17 . موسوی م ر (1389) کنترل علف‌های‌ هرز اصول  و روش‌ها. چاپ دوم. انتشارات مرز دانش.
18 . مین‌باشی‌معینی م، باغستانی م ع و رحیمیان مشهدی ح (1385) برسی امکان محلول‌پاشی توام اوره با برخی از علف‌کش‌های رایج مزارع گندم. آفات و بیماری های گیاهی. 74: 121-103.
 
 19 . Hu Y and Schimidhalter (2001) Effect of salinity and macronutrient levels on micronutrient in wheat. J. PlantNutrient. 24: 273-281.
 20 . Kafi M, Jafarnejad A and Jami Al-Ahmadi M (2005) Wheat ecology, physiology and reid estimate. Ferdowsi University of Mashhad Press. 478P. [Translatedin Persian].
 21 . Talei AR, Poostini K and Davazdah-Emami S (2000) Effects of cropping pattern on physiological characteristics of some bean varieties. Iranian. J. Agric. Sci. 31: 477-487 [In Persin].
22 . Tendon HLS (1995) Micronutrients in soils crops and fertilizers. A source book-cum-directery. Fertilizer Development and consumtion organization, New Dehli, India.
23 . Yilmaz  A, Ekiz H, Torun B, Guttekin I, Karanalik S, Bagci SA and Cakmak I (1997) Effect of different zinc application, methods on grain yield and zinc concentration in wheat cultivars grown on zinc deficient calcareous soil. J. Plant Nutr. 20: 361.