نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد – ایران

3 دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران

4 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر اسید هیومیک و سولفات‌روی بر عملکرد میوه و غلظت عناصر در برگ انگور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، بر روی تاک‌های 20 ساله انگور در شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری، در سال زراعی 93-1392 انجام گرفت. عوامل اسید هیومیک و سولفات روی هر یک در سه سطح صفر، 1/0 و 2/0 درصد وزنی به صورت محلول‌پاشی در دو نوبت پیش از گلدهی و دو هفته پس از تشکیل میوه اعمال گردیدند. اثر اسید هیومیک، سولفات روی و اثر متقابل آنها بر عملکرد میوه، غلظت نیتروژن، آهن و روی و میزان کلروفیل برگ معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین میزان عملکرد میوه، به‌ترتیب با کاربرد اسید هیومیک 2/0 درصد و تیمار شاهد و به میزان 31/8 و 12/6 کیلوگرم در هر تاک به‌دست آمد. بیشترین میزان غلظت عنصر روی در برگ (1/49 میلی‌گرم بر کیلوگرم بافت خشک) تحت تأثیر تیمار سولفات روی 2/0 درصد به‌دست آمد. در پژوهش حاضر، همبستگی مثبتی بین غلظت روی و صفاتی نظیر عملکرد میوه (46/0 r =)، وزن خوشه (45/0 r =)، کلروفیل کل (53/0 r =) و TSS عصاره میوه (49/0 r =) مشاهده شد. بنابر‌این، به نظر می‌رسد به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور، محلول­پاشی اسید هیومیک و سولفات روی هر کدام با غلظت 2/0 درصد مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the effect of humic acid and zinc on the quantity and quality of fruit, photosynthetic pigments and mineral concentrations of grapevine cv. ‘Asgari’

نویسندگان [English]

  • Akram Vatankhah 1
  • Abdolrahman Mohammadkhani 2
  • Sadollah Hooshmand3 3
  • Shahram Kiani 4

1 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord - Iran

2 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord - Iran

3 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord - Iran

4 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord - Iran

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of humic acid and Zn on the grape yield and mineral concentration, a factorial experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications. The study was done on 20 years old grapevines in the Farsan region from Chaharmahal and Bakhtiari province in 2013-2014. Each of the factors, humic acid and zinc sulfate, were applied in three levels zero, 0.1 and 0.2 weight percent, in two periods including before of flowering and two weeks after full bloom. Results showed humic acid, zinc sulfate and their interaction effects significantly affected on fruit yield, concentration of nitrogen, iron and zinc and also leaf chlorophyll content. The highest fruit yield (8.31 kg per shrub) and the lowest fruit yield (6.12 kg per shrub) obtained in humic acid 0.2 percent and control treatments, respectively. The highest leaf zinc element (49.1 mg per kg dry leaf) obtained in 0.2 present zinc sulfate. Also the results showed positive correlation between zinc concentration and some index such as fruit yield (r = 0.46), cluster weight (r = 0.45), total leaf chlorophyll (r = 0.53) and fruit TSS (r = 0.49). Based on these results, it seems to enhance the yield and improve the quality of grapes, spraying humic acid and zinc sulphate at a concentration of 0.2 percent each to be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acids
  • fruit yield
  • micronutrients
  • fruit quality
  • spraying
1 . اصلانی س و حقیقت افشار ا (1369) تغذیه و کوددهی درختچه انگور. انتشارات نزولی، 120 ص.
2 . امامی ع (1379) روش­های تجزیه گیاه. نشریه فنی شماره 982. انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب. 128 ص. ایران. تهران.
3 . پوزشی ر، ذبیحی ح، رمضانی مقدم م، رجب‌زاده م و مختاری ا (1390) اثر محلول‌پاشی روی، هیومیک اسید و استیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر در انگور رقم پیکانی. علوم باغبانی. 25(3): 360-351.
4 . حق‌پرست م، ملکی فراهانی س، مسعود سینکی ج و زراعی ق (1391) کاهش آثار منفی تنش خشکی در نخود با کاربرد هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی. تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش­های محیطی. 4(1): 71-59.
5 . حسینی فرهی م، گودرزی ک ا و کاووسی ب (1388) رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری (Vitis viniferaL.) به روش تزریق سولفات روی در تنه. علوم باغبانی. 26(2): 118-108.
6 . دولتی بانه ح و طاهری م (1388) اثر تغذیه برگی بر تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی. به‌زراعی نهال و بذر. 25(1): 115-103.
7 . سبزواری س و خزایی ح ر (1388) اثر محلول‌پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Tritcum asetivum. L.) رقم پیشتاز. بوم‌شناسی کشاورزی. 1(2): 63-53.
8 . سالاردینی ع ا و مجتهدی م (1376) اصول تغذیه گیاه. جلد دوم. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. تهران (ترجمه). 324 ص.
9 . ملکوتی م و طباطبایی س ج (1378) تغذیه صحیح درختان میوه برای نیل به افزایش عملکرد و بهبود کیفی محصولات باغی در خاک­های آهکی ایران. نشر آموزش کشاورزی. کرج.
10 . مستوفی ی و نجفی ف (1384) روش­های آزمایشگاهی تجزیه­ای در علوم باغبانی. انتشارات دانشگاه تهران (ترجمه). 136 ص.
 
11 . Abdel Mawgoud AMR, El Greadly NHM, Helmy YI and Singer SM )2007) Responses of tomato plants to different rates of humic based Fertilizer and NPK Fertilization. Journal of Applied Sciences Research. 3(2): 169-174.
12 . Arnon DI (1949) Copper enzymes in isolated chloroplasts; polyphenol-oxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology. 24: 1-15.
13 . Ayas H and Gulser F (2005) The effect of sulfur and humic acid on yield components and macronutrient contents of spinach. Journal of Biological Sciences. 5(6): 801-804.
14 . Bonnet M, Cameres O and Veisserire P (2000) Effect of zinc and influence of Acremonium lolii on growth parameters, chlorophyll a fluorescence and antioxidant enzyme activities of ryegrass (Lolium perenne L. cv. Apollo). Journal of Experimental Botany. 51: 945-953.
15 . Broadley M, White PJ, Hammond JP, Zelko I and Lux A (2007) Zinc in plants. New Phytologist. 173: 677-702.
16 . Bacha MA, Sabbah SH and El Hamady MA (1995) Effect of foliar applications of iron, zinc and manganese on yield, berry quality and leaf mineral composition of Thompson Seedless and Roumy Red grape cultivars. Alexandria Journal of Agricultural Research. 40(3): 315-331.
17 . Crespan G, Zenarola C, Coolugnati G, Beregant F, Gallas F and Tonetti I (2000) Fertilizer procedures and response of vines, preliminary results of an investigation in cabernet sauvignon. Journal of Notiziario-ERSA. 13: 21-24.
18 . Delfine S, Tognetti R, Desiberio E and Alvino A (2005) Effect of foliar application of N and humic acids on growth and yield of durum. Wheat Agronomy Sustainable Development. 25: 183-191.
19 . Dursun A, Guvenc I and Turan M (2002) Effect of different levels of humic acid on seedling growth and macro and micronutrient contents of tomato and eggplant. ACTA Agrobotanical. 56: 81-88.
20 . Dobrolubskii OK, Strakho VG and Tanurdou GR (1982) Effect of microfertilizers on yield and quality of grape in Ukrainian south. Vitis. 21: 183 (Abst.).
21 . Fernandez Escobar R, Benlloch M, Barranco D, Duenas A and Guterrez Ganan JA (1996) Response of olive trees to foliar application of humic substance extracted from leonardite. Scientia Horticulturae. 66: 191-200.
22 . FAO (2012) Food and Agriculture Organization's FAOSTAT databaseand has been displayed with the permission of FAO. The data was downloaded from FAOSTAT on 02/16/2012. http//:www.fao.org.
23 . Giasuddin ABM, Kanel S and Choi H (2007) Adsorption of humic acid onto nanoscale zerovalent iron and its effect on arsenic removal. Environmental Science and Technology. 41(6): 2022-2027.
24 . Hakan CA, Vahap Katkat B, Bulent A and Turan MA (2011) Effect of foliar applied humic acid to dry weight and mineral nutrient uptake of maize under calcareous soil conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 42(1): 29-38.
25 . Kauser A and Azam F (1985) Effect of humic acid on wheat seeding growth. Environmental and Experimental Botany. 25: 245-252.
26 . Karakurt Y, Unlu H and Padem H (2008) The influence of foliar and soil fertilization of humic acid on yield and quality of pepper. Acta Agriculture. Scandinavica, Section B. Plant Soil Science. 59: 233-237.
27 . Lolaei A, Rezaei MA, Khorrami Raad M and Kaviani B (2012) Effect of Paclobutrazol and Sulfate Zinc on Vegetative Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry (Fragaria × ananassa Duch. cv. Camarosa).Annals of Biological Research, (India). 3(10): 4657-4662.
28 . Liu C, Cooper RJ and Bowman DC (1996) Humic acid application affects photosynthesis root development and nutrient content of creeping bentgrass. HortSciences. 33(6): 1023-1025.
29 . Marschner H (1995) Mineral Nutrition of Higher Plants, Second Edition. Academic Press London. Pp. 195-267.
30 . Mackowiak CL, Grossl PR and Bugbee BG (2001) Beneficial effects of humic acid on micronutrient availability to wheat. Soil Science. 65: 1744-1750
31 . Mohamadineia G, Hosseini Farahi M and Dastyaran M (2015) Foliar and soil drench application of humic acid on yield and berry properties of ‘Askari’ grapevine. Agricultural Communications. 3(2): 21‐27.
32 . Nardi S, Pizzeghello D, Muscolo A and Vianello A (2002) Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biology and Biochemistry. 34: 1527-1536.
33 . Rauthan BS and Schnitzer M (1981) Effects of a fulvic acid on the growth and nutrient content of cucumber (Cucumis sativus) plants. Plant and Soil. 63: 491-495.
34 . Stoyanova Z and Doncheva S (2002) The effect of zinc supply and succinate treatment on plant growth and mineral uptake in pea plant. Brazilian Journal of Plant Physiology. 14: 111-116.
35 . Sanchez Sanchez A, Sanchez Andreu J, Juarez M, Jorda J and Bermudez D (2006) Improvement of iron uptake in table grape by addition of humic substances. Journal of Plant Nutrition. 29(2): 259-272.
36 . Sanchez Sanchez A, Sanchez Anderu J, Juarez M, Jorda J and Bermudez D (2002) Humic substances and Amino acid improve effectiveness of Chelate FeEDDHA in lemon trees. Journal of Plant Nutrition. 25(11): 2433-2442.
37 . Tejada M and Gonzalez JL (2003) Influence of foliar fertilization with amino acids and humic acids on productivity and quality of asparagus. Biological Agriculture and Horticulture. 21(3): 277-291.
38 . Yamdagni R, Singh D and Jindal PC (1979) A note on effect of zinc sprays on yield and quality of Thompson Seedless grapes. Indian Journal of Agriculture Research. 13(2): 117-118.
39 . Yang CM, Ming CW, Lu YF, Chang IF and Chou CH (2004) Humic substances affect the activity of chlorophylls. Journal of Chemical Ecology. 30(5): 1057-1065.