تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند

سلیم فرزانه؛ محمد شاملوئیان؛ رئوف سید شریفی؛ شهرام خدادادی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 43-59

https://doi.org/10.22059/jci.2018.265951.2085

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر پوشش بذر با مکمل‏های کود آلی تپروسین، کادوستیم و زاگرت بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند انجام گرفت. آزمایش در سال 1395 در دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط گلخانه‏ای به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شستشوی بذر (شستشو و بدون شستشو)، هیبرید (شکوفا ...  بیشتر