اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج

حاتم حاتمی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ مسعود اصفهانی؛ بهمن امیری لاریجانی؛ علی اعلمی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 655-671

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56627

چکیده
  انتقال مجدد ماده خشک، سرعت و مدت پر شدن دانه نقش تعیین‌کننده­ای در عملکرد دانه برنج دارند و مستقیماً تحت تأثیر شرایط محیطی هستند. به منظور مطالعه واکنش ارقام به تغییرات محیطی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، در سال 1392 اجرا شد. تیمارها شامل ارقام برنج صمدی، ...  بیشتر