تأثیر کم‌ آبیاری و نوع بستر کشت بر کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه شب‌ بو

بهزاد آزادگان؛ رضا کوهستانی؛ محمود مشعل

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 115-124

https://doi.org/10.22059/jci.2021.323429.2551

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و هم‌چنین کارایی مصرف آب گیاه شب‌بو در شرایط کم‌آبیاری و انواع بسترهای کشت بود. به همین منظور، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1398-1397 در گلخانه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ...  بیشتر