اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیم‎های آنتی‎اکسیدانت آویشن‎باغی تحت تنش‎ قطع ‏آبیاری

سمیه میرزایی؛ سید عطالله سیادت؛ بابک پاکدامن سردرود؛ محمد رضا مرادی تلاوت

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 853-839

https://doi.org/10.22059/jci.2021.309204.2443

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قارچ پریفورموسپورا ‎ایندیکا (Piriformospora indica) و سطوح مختلف سالیسیلیک‌اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فعالیت آنزیم‏های آنتی‌اکسیدانت در آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) تحت تیمار قطع آبیاری، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی و با چهار تکرار در مزرعه‌ای واقع در دهلران در سال زراعی 95-1394 ...  بیشتر