بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل بهره‌وری آب اقلیمی (PCWP) ذرت در دشت مغان

علی اکبر عزیزی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مهدی شهابی فر؛ سید علیرضا سیدجلالی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 726-713

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293896.2313

چکیده
  چکیده پتانسیل بهره­وری آب اقلیمی (PCWP) شاخصی مهم برای کمی‌سازی اثربخشی عوامل ذاتی بر بهره­وری فیزیکی است. یکی از عوامل مهم مؤثر بر این شاخص تقویم زراعی است. با توجه به اهمیت زراعت ذرت و ضرورت ارتقای بهره­وری آب، شاخص PCWP  برای هشت تقویم زراعی و پنج مزرعه ذرت در سال زراعی 95-1394 بررسی شد. تقویم­های زراعی از منابع رسمی موجود و جلسات ...  بیشتر