ارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهواز

یوسف لطفی؛ اسمعیل خالقی؛ نوراله معلمی

دوره 20، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 903-915

https://doi.org/10.22059/jci.2018.261091.2058

چکیده
  با توجه به اینکه خصوصیات کیفی روغن زیتون تحت تاثیر شرایط محیطی و رقم می باشد. لذا این پژوهش به منظور بررسی برخی از خصوصیات کیفی روغن ارقام طارم 2 و دزفول زیتون به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 96-1395 به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که روغن استخراج شده از رقم طارم 2 دارای بالاترین ارزش پراکسید ...  بیشتر