اثر برخی سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان در مقادیر مختلف کود فسفره

طاهره رضاپور کویشاهی؛ محمد حسین انصاری؛ معرفت مصطفوی راد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 801-814

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54387

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر برخی سویه­های باکتری حل­کنندة فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان تحت تأثیر مقادیر مختلف کود فسفره، آزمایشی به­صورت اسپلیت پلات با طرح پایة بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار، در مزرعة آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (رشت) در سال زراعی 1393 اجرا شد. مقادیر کود فسفره شامل ...  بیشتر