بازدهی کاربرد اسیدجیبرلیک بر عملکرد دانه ارقام وارداتی باقلا به روشGGE - بای‌پلات

محمدرضا دهقانی؛ مژگان هاشمی؛ مریم دهجی پور؛ شهرام محمدی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، ، صفحه 619-631

https://doi.org/10.22059/jci.2023.333507.2635

چکیده
  هدف: ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف، تحت شرایط متفاوت محیطی، جهت شناسایی ژنوتیپ‌های مطلوب، بسیار مؤثر است. روش پژوهش: به­ همین منظور برای ارزیابی پاسخ 12 ژنوتیپ وارداتی باقلا تحت تأثیر کاربرد هورمون اسیدجیبرلیک (به­عنوان یک عامل محیطی) به­روش GGE- بای­پلات، آزمایشی به­صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پاییز سال 1397 در گلخانه ...  بیشتر