اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک

جلال جلیلیان؛ عظیمه خاده؛ علیرضا پیرزاد

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 725-732

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53272

چکیده
  این تحقیق به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در دانشگاه ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از سطوح کودی (ارگانیکd، شیمیایی، تلفیقی و شاهد) و محلول‏پاشی (آهن، روی، بدون محلول‏پاشی و آب‏پاشی). بیشترین ارتفاع بوته، طول نیام، تعداد نیام، تعداد دانه در نیام و عملکرد دانه در نظام‌های کودی ارگانیکی، ...  بیشتر