اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی

محمد شاهوردی؛ بهرام میرشکاری؛ هادی اسدی رحمانی؛ ورهرام رشیدی؛ محمد رضا اردکانی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 271-287

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53043

چکیده
  به‌منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی، بهبود عملکرد کمی و کیفی علوفة تولیدی و دستیابی به کشاورزی پایدار کم­نهاده، دو آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار در سال 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا شد. تیمارها شامل سطوح مختلف کودهای زیستی: شاهد، ریزوبیوم بومی منطقه، سودوموناس و کاربرد ...  بیشتر