تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد، اجزای عملکرد ذرت دانه ای و وزن خشک علف های هرز

جواد حمزه ئی؛ هومن عباسی؛ زهره وزیری امجد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 105-117

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60400

چکیده
  تأثیر روش­های مختلف کنترل علف­هرز بر وزن خشک علف­های هرز و عملکرد ذرت SC500 در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا همدان بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار اجرا شد. وجین علف­های هرز، خاکپوش کلش، خاکپوش پلاستیک شفاف، خاکپوش پلاستیک سیاه، کاربرد علفکش و شاهد آلوده به علف­هرز ...  بیشتر