تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو

جعفر حاجیلو؛ محمد اسد الهی؛ شبنم فخیم رضایی؛ غلامرضا دهقان

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 867-880

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55137

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوۀ دو رقم هلو، این تحقیق در کلکسیون درختان میوۀ هسته‌دار ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت‌پوشان وابسته به دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز، در سال 1391 انجام گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور ...  بیشتر

تأثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دوره انبارداری

قاسم سرتیپ؛ جعفر حاجی لو

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 81-91

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54790

چکیده
  در تحقیق حاضر، تأثیر کاربرد قبل از برداشت غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عمر انبارمانی زردآلو رقم ‘شاملو‌’ بررسی شد. میوه‌ها شش روز قبل از برداشت با محلول اسید سالیسیلیک در غلظت‌های صفر، 5/1، 3 و 5/4 میلی‌مولار در روی درخت تیمار شده و پس از برداشت در دمای 2 درجۀ سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 90 درصد به‌مدت سه هفته نگهداری شدند. سپس ...  بیشتر