اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی

حسین ربی انگورانی؛ جابر پناهنده ینگجه؛ صاحبعلی بلند نظر؛ جلال صبا؛ فریبرز زارع نهندی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 853-865

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60462

چکیده
  یکی از مهمترین پیامدهای تنش خشکی تنش اکسیداتیو است. اسیدسالیسیلیک ترکیبی فنلی است که به‌عنوان تنظیم‌کنندة رشد در القاء مقاومت به خشکی عمل می‌کند. در این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر اسیدسالیسیلیک بر برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه کدوی طبی تحت‌تنش، آزمایشی در سال 1393 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا ...  بیشتر