نمایه نویسندگان

آ

 • آرویی، حسین اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]

ا

 • احمدی، نوراله مطالعه ریشه زایی و رشد قلمه در برخی ژنوتیپ های رز متحمل و حساس به اتیلن [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • احمدآبادی، زهرا تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 57-69]
 • اکبری، غلام عباس اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • اکبری، غلام علی اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • ایمانی، علی اکبر تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 17-30]
 • اولیایی، حمیدرضا اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]

ب

 • باغستانی، محمد علی بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]
 • باقری، حمید اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • بخشی، داود ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-55]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 57-69]

پ

 • پوربابایی، احمد علی کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 83-97]
 • پوستینی، کاظم کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 83-97]

ج

 • جاهدی، آژنگ بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]
 • جعفری، پیمان تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 31-41]
 • جعفری بیله سوار، روشن تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 17-30]
 • جلالی، امیر هوشنگ تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 31-41]

چ

 • چایچی، محمدرضا کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 83-97]

ح

 • حسنلو، طاهره اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • حقی کاشانی، عاطفه بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]

خ

 • خادم، سید علی اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]

ر

 • رضایی، مهدی برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 21-32]
 • رفیعی، مریم ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-55]
 • روزبان، محمودرضا بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • روستایی، خدیجه اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]

ز

 • زینلی، حسین بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]

س

 • ساری خانی، حسن ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم ‘گلاب کهنز’ [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]
 • سبحانی، علی رضا اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 17-30]

ش

 • شیرانی راد، امیر حسین اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • شیمی، پرویز بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]

ط

 • طبایی عقدایی، سید رضا بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]

ع

 • عرب، مصطفی بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • عظیمی مقدم، محمدرضا اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • علیزاده، اسد ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-55]
 • عندلیبی، بابک اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]

م

 • میروکیلی، سید محمد بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]
 • میقانی، فریبا بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]
 • موحدی دهنوی، محسن اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • موسوی، سید مجید تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 57-69]

ن

 • ناصری، لطفعلی ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-55]
 • نستری نصرآبادی، حسین اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]
 • نعیمی، معصومه اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • نعمتی، حسین اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]

ه

 • هادیان دلجو، مریم ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم ‘گلاب کهنز’ [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]

ی

 • یونسی، امید کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 83-97]