نمایه نویسندگان

آ

 • آروین، محمد جواد واکنش ارقام جو به تیمارهای شیمیایی سالیسیلیک اسید و سلنیوم تحت تنش خشکی در شرایط مزرعه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 431-441]
 • آشناور، محبوبه اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 701-711]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]

ا

 • ابراهیمیان، ال ناز اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 893-905]
 • احمدی، علی تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 977-985]
 • احمدی، علی مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 581-594]
 • احمدی، علی اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 987-999]
 • احمدی، نوراله اثر 1- متیلسیکلوپروپان و اتیلن بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گله ای شاخه بریدنی میخک ‘گرند اسلم’ [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 79-89]
 • ارشادی، احمد تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 203-218]
 • ارشادی، احمد اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی‌اسمیت’ روی پایه 26M [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 345-358]
 • اسدی دوست طولی، میترا ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعات کشاورزی و اثر آنها بر عملکرد و کارایی بیولوژیکی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 521-530]
 • اسفندیارپور، عیسی ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 935-947]
 • اسکندری، حمداله تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 373-388]
 • اسکندری، حمداله عملکرد دانه و کارآیی انرژی سیستم تولید جو در شرایط دیم در واکنش به آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 871-880]
 • اسکندری، حمداله تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه، روغن و کارآیی انرژی سیستم تولید کلزا در شرایط دیم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 907-919]
 • اسماعیل زاده بهابادی، صدیقه تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • اصغری پور، محمدرضا تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان مواد مؤثره و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط زنیان و اسفرزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 835-850]
 • اصفهانی، مسعود ارزیابی اثر خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 13-201]
 • اصفهانی، مسعود اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • اعلمی، علی ارزیابی اثر خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 13-201]
 • اعلمی، علی اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • اکبری، غلام عباس بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • اکبرپور، وحید اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 701-711]
 • اله دادی، ایرج بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • الوندی، سجاد اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه ای قارچ تکمه ای [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 921-933]
 • امامی فر، آریو تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 117-128]
 • امیری، ایوب تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • امیری، محمداسماعیل تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1001-1015]
 • امرایی تبار، سمیه تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 203-218]
 • امیری لاریجانی، بهمن اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • امیرنیا، رضا تأثیر محلول‌پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 69-78]
 • امیرنیا، رضا تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 625-637]
 • انصاری، محمدحسین ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 805-820]

ب

 • بابالار، مصباح ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • باقرانی ترشیز، ناصر تأثیر اختلاط باریک برگ‌کش‌ها و سطوح کود مایع بر روند تولید ماده خشک و عملکرد گندم [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 403-412]
 • بدل زاده، افسانه اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 141-156]
 • برادران، مهدی بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 673-682]
 • برزگر، رحیم ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین توده‌های محلی کدوی خورشتی ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری F1 [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • برزگر، رحیم کاربرد قارچ میکوریزا Glomus mosseae)) روی کاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 289-301]
 • برزگر، رحیم بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 713-726]
 • برزگر، رحیم بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 727-741]
 • برزگر، رحیم بررسی تأثیر محلول پاشی ورمی واش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت‌فرنگی رقم "گاویتا" [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 743-752]
 • برزگر، طاهر پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 259-274]
 • برزگر، طاهر بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 157-171]
 • برزگر، طاهر تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص های رشدی نشای گوجه فرنگی رقم 'Rio Grande' [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 569-580]
 • برزگر، طاهر اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 595-608]
 • بروکی میلان، ابراهیم تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • بهشتی، علیرضا اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 893-905]
 • بهمنیار، محمدعلی اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 701-711]
 • بهنامیان، مهدی ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعات کشاورزی و اثر آنها بر عملکرد و کارایی بیولوژیکی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 521-530]

پ

 • پیردشتی، همت اله بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 639-653]

ت

 • تاج آبادی پور، احمد ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 935-947]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی بررسی امکان کاهش خسارت تنش کم آبی بر عملکرد سورگوم علوفه ای با محلول پاشی اسید سالیسیلیک و سولفات روی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 507-520]
 • تدین، علی اثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ در سطوح مختلف آبیاری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 609-623]
 • تدین، محمود رضا اثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ در سطوح مختلف آبیاری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 609-623]
 • توسلیان، ایرج بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار به پیش‌تیمار بذری و محلول‌پاشی 24-اپی‌براسینولید [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • توکل افشاری، رضا مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 881-892]

ج

 • جباری، حمید بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • جبارزاده، زهره تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 789-804]
 • جعفری، مریم تأثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 467-480]
 • جلیلیان، جلال تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 625-637]
 • جمالی، سونیا بررسی تأثیر تیمارهای پس ‏از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم‏های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 333-343]
 • جهانسوز، محمدرضا مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 581-594]
 • جهانسوز، محمد رضا تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 977-985]
 • جهانگیری نیا، الهام تأثیر کاربرد کودهای ورمی‏کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‏آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 319-331]

چ

 • چقازردی، حمیدرضا مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 581-594]

ح

 • حاتمی، حاتم اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • حامد، علی بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • حسنی، عباس تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • حسنی، لیلا تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • حسینی، فاطمه تأثیر اختلاط باریک برگ‌کش‌ها و سطوح کود مایع بر روند تولید ماده خشک و عملکرد گندم [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 403-412]
 • حسین پور، فاطمه تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1001-1015]
 • حسن پور اصیل، معظم بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 415-430]
 • حصاری، بهزاد بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 949-963]
 • حمیدی، آیدین بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 481-493]

خ

 • خالقی، علیرضا ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • خالقی، غلامرضا ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • خیری، فرزانه اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 595-608]
 • خیرآبادی، لیلا ارزیابی تأثیر بستر، شبکه کاشت و نوع گیاه پوششی بر کمیت و کیفیت چمن های رول تولید شده در شمال ایران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 531-543]
 • خردمند، فاطمه تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • خرم دل، سرور اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 893-905]
 • خسروی، مریم بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 727-741]
 • خضری، مسعود بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 31-44]
 • خندان میرکوهی، عزیزاله بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمه های رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’ [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 219-230]
 • خواجه حسینی، محمد تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 373-388]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا واکنش ارقام جو به تیمارهای شیمیایی سالیسیلیک اسید و سلنیوم تحت تنش خشکی در شرایط مزرعه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 431-441]
 • خوش خلق سیما، نیر اعظم بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]

د

 • دارابی، سالار تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 117-128]
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 141-156]
 • درویش زاده، رضا تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • دژستان، سارا ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعات کشاورزی و اثر آنها بر عملکرد و کارایی بیولوژیکی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 521-530]
 • دهقانی سانیچ، حسین بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 415-430]
 • دیوسالار، مریم بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 481-493]
 • دولتمند شهری، نرگس تأثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت رقم MV500 در کشت دوم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 173-182]

ر

 • رباطی، تهمینه تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 203-218]
 • ربی انگورانی، حسین پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 259-274]
 • ربیعی، غلامرضا بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 727-741]
 • ربیعی، ولی پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 259-274]
 • ربیعی، ولی بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 157-171]
 • ربیعی، ولی اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 389-401]
 • ربیعی، ولی اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 595-608]
 • ربیعی، ولی تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1001-1015]
 • ربیعی، ولی بررسی تأثیر تیمارهای پس ‏از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم‏های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 333-343]
 • ریزی، سعید کاربرد قارچ میکوریزا Glomus mosseae)) روی کاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 289-301]
 • ریزی، سعید بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 713-726]
 • ریزی، سعید بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 727-741]
 • رسولی صدقیانی، میرحسن تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 789-804]
 • رضایی، رضا مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • رضایی، رضا بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 949-963]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین تأثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 467-480]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 141-156]
 • رمضان، داریوش بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 415-430]
 • رنجبر، اعظم اثر 1- متیلسیکلوپروپان و اتیلن بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گله ای شاخه بریدنی میخک ‘گرند اسلم’ [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 79-89]
 • رنجبر، مهرداد تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 753-764]
 • روحی، وحید اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 495-506]
 • روح اللهی، ایمان ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • روزبان، محمودرضا بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]
 • روزبان، محمود رضا ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 245-258]
 • روزبان، محمود رضا اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 359-371]
 • رئوفی، احمد بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]

ز

 • زاده پاریزی، سمانه ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 935-947]
 • زرگری، حمید اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 495-506]

س

 • سیاح فر، منوچهر تأثیر کاربرد کودهای ورمی‏کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‏آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 319-331]
 • سیادت، سیدعطاء‌الله ارزیابی شاخص های رقابتی و کارآیی کشت مخلوط جو و شنبلیله در شرایط مصرف کود دامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 821-834]
 • سیادت، سید عطاء الله واکنش فیزیولوژی، رشد و عملکرد کلزا به مصرف بور تحت تنش گرمایی ناشی از کشت‌های دیرهنگام [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 55-67]
 • سیادت، سید عطااله تأثیر کاربرد کودهای ورمی‏کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‏آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 319-331]
 • سیاری، محمد اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه ای قارچ تکمه ای [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 921-933]
 • ساردویی کرا، زهرا بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار به پیش‌تیمار بذری و محلول‌پاشی 24-اپی‌براسینولید [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • سبکدست، منیژه اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 987-999]
 • سپهوند، عرفان اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 543-555]
 • سید نوری، سید امید ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 805-820]
 • سیروس مهر، علی رضا تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • سلامی، علیرضا ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • سیلسپور، محسن ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 245-258]
 • سیلسپور، محسن اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 359-371]
 • سلطانی، الیاس مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 881-892]
 • سلیمانی، علی اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 389-401]
 • سلیمانی، علی تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1001-1015]
 • سلیمانپور، لیلا ارزیابی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت خالص و مخلوط برخی غلات با نخود و باقلا تحت شرایط مدیریت علف های هرز [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1017-1031]

ش

 • شیرانی راد، امیر حسین بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]

ص

 • صادق پور، صابر مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • صالحی، رضا بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 415-430]
 • صالح زاده، حجت بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 673-682]
 • صداقت حور، شهرام ارزیابی تأثیر بستر، شبکه کاشت و نوع گیاه پوششی بر کمیت و کیفیت چمن های رول تولید شده در شمال ایران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 531-543]
 • صفاری، وحید رضا بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار به پیش‌تیمار بذری و محلول‌پاشی 24-اپی‌براسینولید [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • صمدی کلخوران، الهام بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]

ط

 • طالبی، پروین تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 789-804]
 • طاهری، سالومه پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 259-274]
 • طلایی، علیرضا اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی‌اسمیت’ روی پایه 26M [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 345-358]
 • طلایی، علیرضا اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 543-555]
 • طهماسبی، ایرج تأثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت رقم MV500 در کشت دوم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 173-182]
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 481-493]

ع

 • عابدینی، محمد بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 31-44]
 • عالی زاده امرایی، اشرف عملکرد دانه و کارآیی انرژی سیستم تولید جو در شرایط دیم در واکنش به آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 871-880]
 • عالی زاده امرایی، اشرف تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه، روغن و کارآیی انرژی سیستم تولید کلزا در شرایط دیم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 907-919]
 • عبادوز، غلامرضا بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصل‎های مختلف در شرایط گرم و خشک خوزستان [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 683-699]
 • عباسدخت، حمید بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 673-682]
 • عباس زاده، سحر تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 625-637]
 • عبدالهی مندولکانی، بابک تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • عسکری سرچشمه، محمدعلی اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی‌اسمیت’ روی پایه 26M [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 345-358]
 • عسکری سرچشمه، محمد علی اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 543-555]
 • علیزاده، محمدرضا ارزیابی اثر خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 13-201]
 • علیزاده کردستانی، نغمه بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمه های رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’ [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 219-230]

غ

 • غفوری، مهشید اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 389-401]

ف

 • فتاحی مقدم، جواد بررسی تأثیر تیمارهای پس ‏از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم‏های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 333-343]
 • فتاحی مقدم، محمد رضا اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 543-555]
 • فرجی، فرناز ارزیابی اثر خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 13-201]
 • فیض آبادی، محبوبه تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص های رشدی نشای گوجه فرنگی رقم 'Rio Grande' [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 569-580]
 • فیضیان، محمد تأثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 467-480]

ق

 • قاجارسپانلو، مهدی تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 753-764]
 • قادری، ناصر تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 117-128]
 • قاسمی عمران، ولی اله بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 639-653]
 • قاسم نژاد، محمود اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 543-555]
 • قاسم‌نژاد، محمود بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه ژنوتیپ‌های مختلف کُنار هندی استان هرمزگان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 965-975]
 • قبادی نیا، مهدی اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 141-156]
 • قربانی، هادی تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 753-764]
 • قلی پور، منوچهر بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 673-682]
 • قلی نژاد، اسماعیل تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 625-637]
 • قنبری، احمد اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان مواد مؤثره و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط زنیان و اسفرزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 835-850]
 • قنبری، سارا ارزیابی شاخص های رقابتی و کارآیی کشت مخلوط جو و شنبلیله در شرایط مصرف کود دامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 821-834]
 • قهرمانی، زهرا بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 157-171]
 • قهرمانی، زهرا تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص های رشدی نشای گوجه فرنگی رقم 'Rio Grande' [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 569-580]
 • قهرمانی، زهرا اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 595-608]

ک

 • کاظمی، زهره واکنش فیزیولوژی، رشد و عملکرد کلزا به مصرف بور تحت تنش گرمایی ناشی از کشت‌های دیرهنگام [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 55-67]
 • کاظمی، صفورا بررسی تأثیر محلول پاشی ورمی واش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت‌فرنگی رقم "گاویتا" [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 743-752]
 • کاظمی، کامیار تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 373-388]
 • کامیاب، فرشته بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 31-44]
 • کامیاب، فرشته تأثیر پلی آمین‌های مختلف بر عمر گلجایی، تولید اتیلن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گل میخک رقم ʼرد کورساʻ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 275-288]
 • کیانی، شهرام بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه‌های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 303-318]
 • کیانی، محدثه تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 977-985]
 • کریمی، اسماعیل اثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ در سطوح مختلف آبیاری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 609-623]
 • کریمی، رویا بررسی امکان کاهش خسارت تنش کم آبی بر عملکرد سورگوم علوفه ای با محلول پاشی اسید سالیسیلیک و سولفات روی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 507-520]
 • کریمی، روح الله اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی‌اسمیت’ روی پایه 26M [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 345-358]
 • کریمی، سهیل بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]
 • کمال پورادیب، محمد اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 495-506]
 • کنعانی، مهران تأثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیونیک اسید به عنوان محرک و بازدارنده فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز بر عمرگلجای و عطر گل مریم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 765-774]
 • کوچکی، علیرضا اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 893-905]
 • کوچک زاده، احمد تأثیر کاربرد کودهای ورمی‏کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‏آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 319-331]

گ

 • گرجی، منوچهر مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 581-594]
 • گریگوریان، وازگین بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]
 • گلچین، احمد ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 245-258]
 • گلچین، احمد اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 359-371]
 • گلچین، احمد تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص های رشدی نشای گوجه فرنگی رقم 'Rio Grande' [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 569-580]

ل

 • لطفی، هادی بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 157-171]
 • لک، شهرام بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصل‎های مختلف در شرایط گرم و خشک خوزستان [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 683-699]

م

 • مجنون حسینی، ناصر مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 881-892]
 • محبی، عبدالحمید بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رویشی نخل خرما رقم ’دیری‘ تحت شرایط کم‌آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 443-452]
 • محبی، عبدالحمید تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم ’ سایر‘ [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 851-860]
 • محب الدینی، مهدی بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]
 • محسن آبادی، غلامرضا اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • محمدی، لیلا کاربرد قارچ میکوریزا Glomus mosseae)) روی کاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 289-301]
 • محمدی، لیلا بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 713-726]
 • محمدخانی، عبدالرحمان بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه‌های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 303-318]
 • محمدخانی، عبدالرحمان اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 495-506]
 • محمدخانی، عبدالرحمان بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 713-726]
 • محمدخانی، عبدالرحمان بررسی تأثیر محلول پاشی ورمی واش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت‌فرنگی رقم "گاویتا" [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 743-752]
 • محمدزاده توتونچی، پیمان تأثیر محلول‌پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 69-78]
 • محمودی، اسماعیل ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 861-870]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 481-493]
 • مرادی، علی ارزیابی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در واکنش به تلقیح میکوریزایی در گندم تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 21-30]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا واکنش فیزیولوژی، رشد و عملکرد کلزا به مصرف بور تحت تنش گرمایی ناشی از کشت‌های دیرهنگام [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 55-67]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا تأثیر کاربرد کودهای ورمی‏کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‏آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 319-331]
 • مرادی تلاوت، محمد رضا ارزیابی شاخص های رقابتی و کارآیی کشت مخلوط جو و شنبلیله در شرایط مصرف کود دامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 821-834]
 • مصطفوی راد، معرفت ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 805-820]
 • میغانی، حسین بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه ژنوتیپ‌های مختلف کُنار هندی استان هرمزگان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 965-975]
 • منتظری، محمدمحسن تأثیر اختلاط باریک برگ‌کش‌ها و سطوح کود مایع بر روند تولید ماده خشک و عملکرد گندم [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 403-412]
 • منتظری تختی، نسیمه واکنش ارقام جو به تیمارهای شیمیایی سالیسیلیک اسید و سلنیوم تحت تنش خشکی در شرایط مزرعه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 431-441]
 • موسی پور، حسن اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان مواد مؤثره و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط زنیان و اسفرزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 835-850]

ن

 • نادری، داود ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 861-870]
 • نادری، روح اله ارزیابی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت خالص و مخلوط برخی غلات با نخود و باقلا تحت شرایط مدیریت علف های هرز [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1017-1031]
 • نادری، روح انگیز ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • نادری عارفی، علی اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 987-999]
 • ناصری، لطفعلی مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • نجف زاده، رقیه مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • نجفی قیری، مهدی ارزیابی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت خالص و مخلوط برخی غلات با نخود و باقلا تحت شرایط مدیریت علف های هرز [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1017-1031]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 893-905]
 • نظامی، احمد تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 373-388]
 • نظری دلجو، محمد جواد تأثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیونیک اسید به عنوان محرک و بازدارنده فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز بر عمرگلجای و عطر گل مریم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 765-774]
 • نیکبخت، جعفر بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 157-171]
 • نکوییان فر، زهرا بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصل‎های مختلف در شرایط گرم و خشک خوزستان [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 683-699]
 • نوبهار، مرتضی مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • نوذرپور، الهام مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 881-892]
 • نوری آکندی، زهرا بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 639-653]

و

 • وحدتی، کورش بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]
 • وطن‌خواه، اکرم بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه‌های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 303-318]

ه

 • هادی، هاشم بررسی امکان کاهش خسارت تنش کم آبی بر عملکرد سورگوم علوفه ای با محلول پاشی اسید سالیسیلیک و سولفات روی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 507-520]
 • هاشم‌پور، ابوذر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه ژنوتیپ‌های مختلف کُنار هندی استان هرمزگان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 965-975]
 • هداوند، نبی اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی‌اسمیت’ روی پایه 26M [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 345-358]
 • هوشمند، سعدالله بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه‌های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 303-318]
 • هوشمند، سعدالله اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 495-506]

ی

 • یداللهی، پرویز تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • یعقوبیان، یاسر بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 639-653]
 • یونسی، امید ارزیابی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در واکنش به تلقیح میکوریزایی در گندم تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 21-30]