نویسنده = رئوف سید شریفی
تعداد مقالات: 10
5. تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-59

سلیم فرزانه؛ محمد شاملوئیان؛ رئوف سید شریفی؛ شهرام خدادادی


9. تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 17-30

روشن جعفری بیله سوار؛ رئوف سید شریفی؛ علی اکبر ایمانی


10. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 51-60

رئوف سید شریفی؛ میر ناصر سیدی؛ محمد ضعیفی زاده