نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (رشت)، تخصص: اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی

4 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

10.22059/jci.2022.346492.2736

چکیده

این آزمایش، به‌منظور ارزیابی رشد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) رقم NC2 تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و سالیسیلیک اسید طی سال‌های 1398 و 1399 به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان (ایستگاه تحقیقاتی کانرود آستارا) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار رژیم آبیاری: عدم انجام آبیاری (شرایط دیم)، آبیاری تکمیلی در مرحله گل‌دهی، آبیاری تکمیلی در مرحله نمو غلاف‌ها، آبیاری تکمیلی در مرحله گل‌دهی + مرحله نمو غلاف‌ها و سه سطح سالیسیلیک اسید: 100، 200 و 300 میکرومول در لیتر به‌ترتیب به‌عنوان کرت اصلی و فرعی بود. تنش خشکی تمامی صفات زراعی اندازه‌گیری شده در بادام زمینی را کاهش داد و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر در هر دو شرایط تنش خشکی و آبیاری تکمیلی تمامی صفات مورد مطالعه را بهبود بخشید. بیشترین تعداد غلاف در بوته (57/51 عدد)، عملکرد دانه (3450 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد غلاف بادام زمینی (4958 کیلوگرم در هکتار) در تیمار آبیاری تکمیلی در مراحل شروع گل‌دهی + تشکیل غلاف‌ها با سالیسیلیک اسید به‌دست آمد و این صفات زراعی به‌ترتیب 79/38، 8/70 و 6/57 درصد در مقایسه با شرایط دیم افزایش پیدا کرد. نتایج این پژوهش نشان داد، آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر می‌تواند برای ارتقای رشد و عملکرد دانه بادام زمینی تحت شرایط اقلیمی مشابه قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of supplementary irrigation and foliar application of salicylic acid on growth, grain yield and some physiological characteristics of peanut (Arachis hypogaea L.)

نویسندگان [English]

  • Mehrab Mehri Charvadeh 1
  • Hamid Reza Zakerin 2
  • Marefat Mostafavi Rad 3
  • Saeed Sayfzadeh 4
  • alireza valadabadi 2

1 Ph. D. Student, Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran

3 Assistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.

4 Associate Professor, Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran

چکیده [English]

In order to evaluate peanut (Arachis hypogaea L.) NC2 variety growth as affected by supplementary irrigation and Salicylic acid, this experiment was performed as split plat based on randomized complete block design with three replications in experimental field of Agicutural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan Province (Kanroud research station of Astara), Iran, during 2018 and 2019 cropping seasons. Four level of irrigation regimes: no irrigation (rainfed condition), supplementary irrigation at initial flowering stage, supplementary irrigation at pod formation stage and supplementary irrigation at initial flowering + pod formation stages and three levels of salicylic acid (SA): 100, 200 and 300 µmol/l comprised experimental treatments, as main and sub plot, respectively. Drought stress dercreased all measured characteristics in peanut and foliar application of SA at the rate of 300 µmol/l improved all studied characteristics under bath supplementary irrigation and rainfed condition. The greatest pods number per plant (51.57), grain yield (3450 kg/ha) and pod yield (4958 kg/ha) of peanut were obtained under supplementary irrigation at initial flowering + pod formation stages with SA and these agronomic traits increased 38.79, 70.8 and 57.6 percent compared to rainfed comdition, respectively. Results of this reaserch indicated, supplementary irrigation and foliar application of SA at the rate of 300 µmol/l could be recommendable to enhance plant growth and grain yield of peanut under similar climatic condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomic characteristics
  • Crop production
  • Deficite water
  • Growth hormone
  • Growth physiology