نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، محسن بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]
 • احسان زاده، پرویز بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجد تحت رژیم های رطوبتی خاک [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 75-88]
 • احمدآبادی، زهرا تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • امیری، رضا تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • امینیان، رقیه اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 13-25]

ب

 • باغستانی، محمد علی بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس‌ در باغ پسته [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 61-73]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-54]
 • بخشایشی قشلاق، مسعود بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در اقلیم سردسیر و معتدل ایران [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 41-49]
 • بهبودیان، حسین تغییرات پتانسیل آب و خاصیت تنظیم اسمزی گیاه گوجه فرنگی تحت تیمار خشک شدن موضعی ریشه (PRD) [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]
 • بی همتا، محمدرضا بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]

ت

 • تاج آبادی پور، احمد تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]

ح

 • حسین زاده، عبدالهادی بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]
 • حقیقی، مریم تغییرات پتانسیل آب و خاصیت تنظیم اسمزی گیاه گوجه فرنگی تحت تیمار خشک شدن موضعی ریشه (PRD) [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]

خ

 • خیالپرست، منیژه بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]
 • خدام باشی، محمود اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 13-25]
 • خیری، عزیزاله تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 9-20]
 • خلیقی، احمد تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 9-20]

د

 • دانایی، الهام تأثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر دوام عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده ژربرا ‘Good timing’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 21-29]
 • دشتی، حسین تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]

ر

 • رضوانی، علی تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • رضوی نسب، اعظم تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • رئیس محمدی، ابراهیم بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-54]

س

 • سیدی، میر ناصر اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • سید شریفی، رئوف اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]

ش

 • شیرانی، حسین تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]

ض

 • ضعیفی زاده، محمد اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]

ع

 • عرب، مصطفی بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-54]
 • عزیزی نژاد، رضا تأثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر دوام عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده ژربرا ‘Good timing’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 21-29]
 • علی آبادی، الهام تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • علیزاده، حسن محمد بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-54]

ف

 • فتاحی مقدم، جواد تأثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت نگهداری میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 55-64]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • قاسم نژاد، محمود تأثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت نگهداری میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 55-64]
 • قربانعلی پور، رقیه تأثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت نگهداری میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 55-64]

گ

 • گلباشی، محمد بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]

ل

 • لطفی، محمود تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]

م

 • محمدی ده چشمه، شهرام اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 13-25]
 • مرادی، پژمان تأثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر دوام عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده ژربرا ‘Good timing’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 21-29]
 • میروکیلی، سید محمد بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس‌ در باغ پسته [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 61-73]
 • مستوفی، یونس تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 9-20]
 • مستوفی، یونس تأثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر دوام عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده ژربرا ‘Good timing’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 21-29]
 • میقانی، فریبا بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس‌ در باغ پسته [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 61-73]
 • مهرابی زاده، زهرا بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجد تحت رژیم های رطوبتی خاک [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 75-88]

ن

 • نادری، روح‌انگیز تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 9-20]
 • نوزاد نمینی، کریم اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 13-25]

ه

 • هوشمند، سعدالله اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 13-25]