نویسنده = Mostafa Arab
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-11

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان


2. ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1027-1036

الهام مصطفائی؛ مصطفی عرب؛ نعمت اله اعتمادی؛ محمودرضا روزبان


3. تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 259-270

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان


4. اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-11

راحله عدالتی مرفه؛ مصطفی عرب؛ روح‌انگیز نادری؛ مجید راحمی


5. بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 13-19

عاطفه حقی کاشانی؛ مصطفی عرب؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ حسین زینلی؛ محمودرضا روزبان


6. بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری

دوره 13، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 43-54

ابراهیم رئیس محمدی؛ حسن محمد علیزاده؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ مصطفی عرب