مدیریت علف های هرز در مرحله گیاهچه‌ ای با تأکید بر پوشش دار کردن بذر برنج در نظام کشت مستقیم

مهدی اسمعیل تبار؛ فایزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ رحمت عباسی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 727-744

https://doi.org/10.22059/jci.2021.313427.2474

چکیده
  به­منظور بررسی اثر مدیریت­های مختلف کنترل علف هرز بر خصوصیات سبزشدن و رشد مورفولوژیک گیاهچه برنج در مرحله گیاهچه‌ای در سیستم زراعی کشت مستقیم، آزمایشی در سال زراعی 1399 در مزرعه­ای واقع در شهرستان بابلسر (بهنمیر) انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل ارقام شیرودی، ...  بیشتر

تأثیر تراکم کاشت در افزایش قدرت رقابتی ارقام نخود (.Cicer arietinum L) در مقابل علف های هرز

فاطمه قاسمی؛ وریا ویسانی؛ مرجان دیانت؛ محمود مرادی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 841-853

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327605.2586

چکیده
  استفاده از تراکم و ارقامی که قدرت رقابت­پذیری بالایی دارند از راه­های مؤثر در کنترل علف­های هرز در سیستم مدیریت تلفیقی است. به‌منظور بررسی امکان افزایش قدرت رقابتی برخی از ارقام نخود دیم در مقابل علف­های هرز با استفاده از تراکم کشت آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه ...  بیشتر

تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد، اجزای عملکرد ذرت دانه ای و وزن خشک علف های هرز

جواد حمزه ئی؛ هومن عباسی؛ زهره وزیری امجد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 105-117

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60400

چکیده
  تأثیر روش­های مختلف کنترل علف­هرز بر وزن خشک علف­های هرز و عملکرد ذرت SC500 در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا همدان بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار اجرا شد. وجین علف­های هرز، خاکپوش کلش، خاکپوش پلاستیک شفاف، خاکپوش پلاستیک سیاه، کاربرد علفکش و شاهد آلوده به علف­هرز ...  بیشتر

اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز

صدیقه لطیفی؛ علیرضا یوسفی؛ خلیل جمشیدی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 415-430

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55190

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رقم و مالچ زندهبر عملکرد دانۀ آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1392 انجام گرفت. فاکتور­ها شامل رقم­های ’فرخ‘، ’آلستار‘ و ’آذرگل‘ و کنترل علف‌های هرز (وجین در ...  بیشتر