اثر برخی از کودهای آلی و زیستی در کاهش جمعیت نماتد مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) روی انار

راضیه اسدی؛ مصطفی درویش نیا؛ مهدی نصراصفهانی؛ عیدی بازگیر؛ سمیرا پاکباز

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 701-714

https://doi.org/10.22059/jci.2021.312965.2472

چکیده
  یکی از عوامل بیماری‌زای گیاهان از جمله انار، نماتد‎های مولد گره ریشه (Meloidogyne spp.) هستند که خسارت‌های قابل­توجهی به این محصول مهم صادراتی وارد می‌سازند. با توجه به اهمیت موضوع در سال زراعی 98-1397 در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان پژوهشی با تیمارهایی شامل کودهای آلی کمپوست (40، 60 و 80 تن در هکتار)، ورمی­کمپوست (40 تن در هکتار) و ماده تجاری ...  بیشتر