تأثیر نیتروژن استارتر، پوتریسین و نانوسیلیکون بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نخود دیم

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22059/jci.2022.338319.2670

چکیده
  به­منظور بررسی اثر کاربرد نیتروژن استارتر، پوتریسین و نانوسیلیکون برعملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نخود دیم، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه­ای نزدیک شهر اردبیل در سال 1400 اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی نیتروژن استارتر (عدم کاربرد، کاربرد 20 و 40 کیلوگرم در هکتار از منبع ...  بیشتر

تاثیر متانول و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد بر مولفه‌های پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گلرنگ تحت سطوح مختلف آبیاری

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی؛ حامد نریمانی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 922-907

https://doi.org/10.22059/jci.2021.316634.2497

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر متانول و تلقیح بذر با باکتری­های محرک رشد بر مؤلفه­های پرشدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت سطوح مختلف آبیاری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1399 اجرا شد. عوامل موردبررسی شامل آبیاری (آبیاری کامل ...  بیشتر

تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس، گره‌زایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه‌ای تحت شرایط دیم

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی؛ حامد نریمانی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 513-529

https://doi.org/10.22059/jci.2020.294125.2316

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس، گره­زایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه‌ای تحت شرایط دیم، آزمایشی در سال 1398 به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای موردبررسی شامل کودهای زیستی (عدم کاربرد کودهای زیستی ...  بیشتر

اثر نیتروژن استارتر، متانول و کودهای زیستی بر عملکرد، گره‌زایی و طول دوره پر شدن عدس دیم

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 445-460

https://doi.org/10.22059/jci.2020.292605.2295

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن استارتر، کاربرد متانول و کودهای زیستی بر گره­زایی، طول دوره پرشدن و عملکرد عدس Lens culinaris L. تحت شرایط دیم، آزمایشی به­صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه­ای در اردبیل در سال زراعی 98-1397 اجرا شد. عامل­های مورد بررسی شامل نیتروژن استارتر در سه سطح (بدون ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردان

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22059/jci.2018.264647.2079

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر سطوح آبیاری، کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه‌های پر شدن دانه آفتابگردان، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1396 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کاربرد متانول (محلول پاشی با آب به ‌عنوان شاهد و کاربرد 20 و30 درصد ...  بیشتر

تأثیر میکوریزا و محلول‏پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، درصد روغن و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط محدودیت آبی

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 733-749

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60478

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر میکوریزا و محلول‌پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ رقم’پدیده‘ در شرایط محدودیت آبی، آزمایشی در سال زراعی 1394 به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل کاربرد میکوریزا ...  بیشتر