تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه)

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمدرضا چائی چی؛ زینب بساق زاده

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 111-125

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51946

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر کیفیت علوفه و متابولیت‌های ثانویۀ علوفه‌دارو در کشت مخلوط افزایشی یونجه و رازیانه، آزمایشی در سال زراعی 1389-90 به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. کرت‌های اصلی دربرگیرندۀ سطوح مختلف ...  بیشتر