تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه

داود اکبری نودهی؛ حسن خادمی شور مستی؛ علی چراتی آرائی؛ فضل شیردل شهمیری؛ رضا رضایی سوخت آبندانی؛ نادیا فهیمی بورخیلی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51939

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیرات کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر ویژگی­های کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه، آزمایشی گلدانی در منطقۀ سوادکوه استان مازندران به‌مدت یک ­سال (سال 1390) اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل­ تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه تیمار آبی (25، 50 و 75 درصد) ظرفیت مزرعه و فاکتور ...  بیشتر

تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات کیفی جوانه‌زنی بذر با غلاف و گیاهچه اسپرس رقم (Eski) در شرایط آزمایشگاهی

مهدی رمضانی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36095

چکیده
  به منظور بررسی تأثیرات پرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر با غلاف اسپرس رقم (Eski)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با 3  تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی ساری، در سال 1390، اجرا شد. تیمارها شامل پلی‌اتیلن‌گلیکول (PEG6000) با غلظت‌های 5 و 10 درصد (با پتانسیل‌های اسمزی 21/3- و 41/7 بار)، نیترات پتاسیم (KNO3) ...  بیشتر

نقش پرایمینگ و سطوح تراکم کشت در بهبود صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط مزرعه

مهدی رمضانی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36098

چکیده
  به منظور تعیین تأثیرات پرایمینگ و تراکم برای بهبود در صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌‌راس (S.C. 704) تحت کشت دوگانه در منطقة ساری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه‌ای، در سال زراعی 1389، انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح تراکم 80 و 100 هزار بوته در هکتار به‌عنوان ...  بیشتر