نویسنده = Mahmoud Reza Roozban
تعداد مقالات: 7
1. اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 359-371

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان


2. بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-54

احمد رئوفی؛ کورش وحدتی؛ سهیل کریمی؛ محمودرضا روزبان؛ وازگین گریگوریان


3. ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 245-258

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان


4. مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-11

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان


5. ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1027-1036

الهام مصطفائی؛ مصطفی عرب؛ نعمت اله اعتمادی؛ محمودرضا روزبان


6. تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 259-270

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان


7. بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 13-19

عاطفه حقی کاشانی؛ مصطفی عرب؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ حسین زینلی؛ محمودرضا روزبان