بررسی اثر کم‌آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات فنولوژیک، عملکرد و کیفیت کینوا

محمد جباری اورنج؛ حسین مقدم؛ محمدرضا جهانسوز؛ علی احمدی؛ بابک متشرع زاده

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 235-252

https://doi.org/10.22059/jci.2022.341247.2695

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات فنولوژیک، عملکرد و برخی صفات کیفی گیاه کینوا به‌عنوان گیاهی جدید، آزمایشی در مزرعه ای واقع در شهرستان بیله‌سوار استان اردبیل در دو سال زراعی (1400-1398) به‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری ...  بیشتر

تأثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی و عملکرد ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)

اسماعیل افشون؛ محمدرضا جهانسوز؛ حسین مقدم؛ مصطفی اویسی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 235-246

https://doi.org/10.22059/jci.2020.295787.2337

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر تیمار کود نیتروژن و تنش خشکی بر برخی از شاخص­های رشدی ذرت علوفه­ای در سیستم­های مختلف خاک­ورزی، آزمایشی در مزرعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران در سال 1397 انجام شد. این آزمایش به‌صورت کرت­های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. خاک‌ورزی به‌عنوان عامل اصلی در دو سطح (حفاظتی ...  بیشتر

تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه

محدثه کیانی؛ محمد رضا جهانسوز؛ علی احمدی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 977-985

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56547

چکیده
  روش­های خاکورزی مرسوم اثرات زیان­باری بر ساختمان خاک دارند. این آزمایش با هدف بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد ارقام پاییزه نخود به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار، در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران واقع در کرج، در سال 1391 انجام شد. در این آزمایش، اثر 3 روش خاک‌ورزی مرسوم[1]، خاک‌ورزی ...  بیشتر

مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب

حمیدرضا چقازردی؛ محمدرضا جهانسوز؛ علی احمدی؛ منوچهر گرجی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 581-594

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56622

چکیده
  به منظور مطالعه روش‌های بی‌خا‌ک‌ورزی، خا‌ک‌ورزی کاهشی و خا‌ک‌ورزی متداول بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک، عملکرد و برخی صفات گندم و نخود، آزمایشاتی در طول دو سال در منطقه سرپل‌ذهاب استان کرمانشاه اجرا گردید. نتایج تجزیه مرکب داده‌ها نشان داد که روش‌های مختلف خا‌ک‌ورزی تأثیر معنی‌داری (01/0≥P) بر عملکرد دانه، رطوبت حجمی خاک، ...  بیشتر

مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید

سعید دوازده امامی؛ محمدرضا جهانسوز؛ فاطمه سفیدکن؛ داریوش مظاهری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 41-47

چکیده
  برای مقایسه اثر فصل کشت بر عملکردهای بیولوژیکی، بذر و اسانس بذر و اندام رویشی شوید، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1386-1385 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد و طی آن سه تیمار کشت پاییزه، بهاره و تابستانه مقایسه شدند. در این آزمایش از توده شوید اصفهان استفاده شد و کشت پاییزه این گیاه ...  بیشتر

اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ

اصغر رحیمی؛ محمدرضا جهانسوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مجید پوریوسف؛ شهاب مداح حسینی

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1388، ، صفحه 49-63

چکیده
  اثر تنش خشکی تدریجی به صورت قطع آبیاری به مدت چند روز متوالی و بهبود تدریجی آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای و پتانسیل آب برگ دو گونه دارویی بارهنگ تخم مرغی و بارهنگ کتانی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه ملبورن استرالیا در سال 2006 بررسی شد. تیمارها شامل دو گونه بارهنگ و پنج دوره تنش خشکی (دوره آبیاری ...  بیشتر