نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد،عضو هیات علمی، تخصص: تولیدگیاهان زراعی- خصوصا گیاهان دارویی

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر تیمار سائیدگی (پولیش) بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1400-1399 در آزمایشگاه و گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. فاکتور اول شامل پنج رقم مونوژرم چغندرقند (شکوفا، آرتا، آریا، سینا و اکباتان) و فاکتور دوم سه سطح پولیش بذر (شاهد، سائیدگی 10 درصد وزنی پوسته بذر و سائیدگی 30 درصد وزنی پوسته بذر) بود. در این مطالعه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر رقم و اثر متقابل رقم و سائیدگی بر کلیه صفات معنی دار بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که رقم آریا و تیمار 30 درصد سائیدگی بیشترین درصد جوانه زنی (5/83 درصد)، سرعت جوانه زنی(6/7 بذر بر روز)، را تولید نمود. این در حالیست که بیشترین شاخص بنیه طولی(18/10) مربوط به رقم اکباتان و تیمار 30 درصد سائیدگی بود. بیشترین وزن تر ساقه چه (25/0 گرم) و ریشه چه (053/0 گرم) مربوط به رقم شکوفا و بدون سائیدگی، بیشترین مقدار کلروفیل b (77/2 میلی‌گرم بر گرم وزن تر) مربوط به رقم آرتا و 30 درصد سائیدگی و بیشترین مقدار کلروفیل a (19/4 میلی‌گرم بر گرم وزن تر) در رقم شکوفا با 30 درصد سائیدگی مشاهده شد. به‌طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش پولیش 30 درصد وزنی موجب بهبود خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی بذر گیاه چغندرقند می‌گردد و در بین ارقام مورد آزمایش هم آریا بیش از سایر ارقام تحت تاثیر سائیدگی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of effect of seed abrasion (polish) on germination and seedling growth of some sugar beet cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeidi Abuesghaghi 1
  • Mohammad Rafieiolhossaini 2

1 Masters student, Shahrekord University, Department of Agriculture

2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

seed polishing treatment on germination and seedling growth of different sugar beet cultivars, a experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in the laboratory and greenhouse of the Faculty of Agriculture, Shahrekord University in 2020-2021. The first factor consisted of five monogerm cultivars of sugar beet (Shokofa, Arta, Aria, Sina and Octaban) and the second factor consisted of three levels of seed polishing (control, abrasion of 10% of seed husk weight and , abrasion of 30% of seed husk weight). The results of analysis of variance showed that the effect of cultivar and the interaction of cultivar and abrasion on all traits were significant. Comparison of mean interactions showed that Aria cultivar and 30% abrasion treatment had the highest germination percentage (83.5 percentage), germination rate (7.6 seed/day), and mean daily germination (5.96 seed/day) Meanwhile, the highest coefficient of seed length vigor index (10.18) were related to Ekbatan cultivar and 30% abrasion treatment. The highest fresh weight of plumule (0.25 g) and radicle (0.053 g) belonged to Shokofa cultivar without abrasion, the highest amount of chlorophyll b (2.77 mg/g fresh weight) and related to Arta cultivar and 30% abrasion, the highest amount of chlorophyll a (4.19 mg/g fresh weight ) was observed in Shokofa cultivar with 30% abrasion In general, it can be concluded from this study that polishing of 30% weight improves the germination and growth characteristics of sugar beet seeds and among the cultivars tested, Aria is more affected by abrasion than other cultivars

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • monogram cultivars
  • Polishing
  • seedling
  • Sugar beet