اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز

مهدیه امیری نژاد؛ غلامعلی اکبری؛ امین باقی زاده؛ ایرج اله دادی؛ مریم شهبازی؛ معصومه نعیمی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 855-866

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55136

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیرۀ سبز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانۀ پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان در سال 1391 اجرا‌ شد. در این آزمایش، عامل تنش در سه سطح 70 درصد (شاهد)، 50 درصد (ملایم) و 30 درصد (شدید) ظرفیت ...  بیشتر

اثر تنظیم‌کننده رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد میوه طالبی رقم ʼسمسوریʻ

مهدی نظریان؛ محمد جواد آروین؛ شیما حسن زاده فرد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 671-682

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54378

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تنظیم‌کنندة رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رشد، تعداد میوه و مقدار محصول در طالبی رقم ʼسمسوریʻ، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تابستان 1391 اجرا شد. طالبی رقم ʼسمسوریʻ به‌دلیل داشتن ویژگی‌های مطلوب در سطح وسیعی در ایران کشت می‌شود و به همین دلیل افزایش کمیت و کیفیت میوة آن ضروری به‌نظر ...  بیشتر

بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده

اصغر رمضانیان؛ سید حسین میردهقان؛ نجمه روشن ضمیر

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 573-583

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53259

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثر کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر طول عمر گل‌جایی و برخی صفات کیفی و کمّی گل بریدة رز رقم ‘سوییت واتر’ و ‘دلسویتا’بررسی شد. محلول‌پاشی برگی با سالیسیلیک اسید در سه سطح 01/0، 05/0 و 1/0 میلی‌مولار و متیل جاسمونات در دو سطح 1/0 و 2/0 میلی‌مولار قبل از برداشت انجام و از آب مقطر تیمار شاهد استفاده ...  بیشتر

تأثیر آبیاری تکمیلی و روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در زراعت نخود

مختار قبادی؛ حسین صلاحی؛ محمداقبال قبادی؛ سیروس منصوری فر

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 585-598

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53260

چکیده
  به منظور بررسی واکنش عملکرد گیاه نخود به تنش خشکی و روش‌های مصرف کود نیتروژن، آزمایشی به صورت کرت‏های خردشده در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه و در دو سال زراعی 1388-89 و 1389-90 به اجرا درآمد. آبیاری تکمیلی در سه سطح (1. بدون آبیاری، 2. یک نوبت آبیاری در ابتدای گلدهی، و 3. دو نوبت آبیاری در مراحل گلدهی و غلاف بستن) به منزلة ...  بیشتر