برآورد نیازسرمایی وگرمایی ارقام مختلف تمشک سیاه در شرایط مزرعه ای شرق مازندران

سمیه طبری؛ مهدی حدادی نژاد؛ رضا نوروز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

https://doi.org/10.22059/jci.2023.344327.2720

چکیده
  به‌منظور تعیین نیاز سرمایی و گرمایی ارقام تمشک سیاه(Rubus sp.)، سه رقم خاردار(توپای، سیلوان و ماریون) و دو رقم بی‌خار(قرمز نارس و مرتون) پس از شروع رکود و تأمین نیاز سرمایی مختلف در سال 1398 از کلکسیون تمشک دانشگاه علوم کشاورزی ساری جمع‌آوری و در گلخانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در سه تکرار ارزیابی شد. سپس مدل‌های نیاز ...  بیشتر