اثر تنش کم آبی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انار رقم "واندرفول"

فرزانه پایمرد؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ علی نیازی؛ علیرضا شهسوار؛ محمدرضا نوری امامزاده ای

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 279-296

https://doi.org/10.22059/jci.2022.331937.2634

چکیده
  تنش خشکی یکی از عوامل محدودکننده کشاورزی در بسیاری از مناطق دنیا به‌ویژه ایران است. درک مکانیسم اثر تنش خشکی بر واکنش­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ­ها، برای انتخاب و اصلاح ژنوتیپ­های سازگار با شرایط ایران بسیار مفید می­باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر در سال­های 98-1397 در پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز با هدف بررسی ...  بیشتر