تأثیرکودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)

عبدالشکور رئیسی؛ فاطمه نصرتی؛ حسین پیری

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 601-614

https://doi.org/10.22059/jci.2021.318412.2513

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه توده محلی ایرانشهر در سال زراعی 98-1397 در شهرستان ایرانشهر، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار به‌اجرا در آمد. تیمارهای کودی شامل کود زیستی فسفات بارور2، کود زیستی فسفات بارور3، کود دامی گاوی، سوپرفسفات‌تریپل ...  بیشتر