بررسی برهم‌کنش پایه و رقم سیب بر صفات کمی و کیفی میوه در شرایط آب‌وهوایی مشهد

الهه حسینی ثانوی؛ بهرام عابدی؛ طاهره پروانه

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1421-1433

https://doi.org/10.22059/jci.2022.332244.2626

چکیده
  مطالعات زیادی در مورد تأثیر پایه و رقم بر صفات فیزیکوشیمیایی سیب صورت گرفته و نتایج تأثیرگذاری متفاوت این دو عامل را نشان داده‌اند. به‌منظور ارزیابی اثر سه پایه رویشی M9، M7 و MM106 بر برخی صفات کمی و کیفی میوه سیب ارقام "گلدن‌دلیشز" و "رددلیشز"، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات ...  بیشتر